Artificial Solutions International AB (tidigare Indentive ab) offentliggör bolagsbeskrivning

Styrelsen för Artificial Solutions International AB (tidigare Indentive AB) (Nasdaq First North: INDEN B) (”Artificial Solutions”) har upprättat en bolagsbeskrivning med anledning av Artificial Solutions förvärv av samtliga aktier i Artificial Solutions Holding ASH AB (”Artificial Solutions Holding”) genom apportemission samt med anledning av Artificial Solutions fortsatta notering på Nasdaq First North, som har godkänts av Nasdaq First North idag den 5 mars 2019. Aktiens nya kortnamn är ASAI (tidigare INDEN B).

Årsstämman i Artificial Solutions beslutade den 28 februari 2019, i enlighet med styrelsens förslag, om att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i Artificial Solutions Holding genom en apportemission av högst 645 392 020 aktier i Artificial Solutions. Av dessa har 643 933 819 aktier tecknas och Artificial Solutions har blivit ägare till 99,8 procent av aktierna i Artificial Solutions Holding. Stämman beslutade även om minskning av aktiekapitalet samt om sammanläggning av aktier. Aktiekapitalet uppgår efter minskningen till 39 527 363,46 SEK och antalet aktier uppgår efter sammanläggningen, som ska verkställas av Euroclear Sweden AB den 12 mars 2019 med avstämningsdag den 13 mars 2019, till 21 959 646, vardera med ett kvotvärde på 1,80 kronor. För mer information om sammanläggningen av aktier, vänligen se tidigare pressmeddelande från Artificial Solutions idag om avstämningsdag för sammanläggningen.

Scope Growth II L.P. och Scope Growth III L.P. kommer att, i enlighet med aktieägaravtal mellan tidigare ägare till Artificial Solutions Holding, vilket stipulerar drag along-rättigheter, påkalla att återstående aktieägare i Artificial Solutions Holding ska överlåta sina värdepapper till Artificial Solutions enligt samma villkor som i apportemissionen. Artificial Solutions avser således att bli ägare till samtliga aktier i Artificial Solutions Holding inom kort.

Bolagsbeskrivningen finns från och med idag tillgänglig på Artificial Solutions webbplats (https://www.artificial-solutions.com/investor-relations/as-bolagsbeskrivning).

Om Artificial Solutions

Artificial Solutions® är den ledande specialisten inom kommersiell konversationell AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo®, är utvecklad för det globala företaget och gör det möjligt för företagsanvändare att samarbeta med utvecklare för att på kort tid skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationella AI-applikationer på 35 språk för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om vad kunderna verkligen tycker och tänker.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk, såsom virtuella assistenter, chattbotar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Den används redan dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

För mer information vänligen kontakta

Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions

E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Artificial Solutions är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

Denna information är sådan information som Artificial Solutions är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019 [21:40] CET.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *