Artificial Solutions offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt proformaredovisning

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT ELLER ANNARS STRIDER MOT REGLERNA I SÅDAN JURISDIKTION.

Artificial Solutions International AB (SSME:ASAI) (“Artificial Solutions” eller “Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken offentliggjordes den 12 december 2019 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (www.artificial-solutions.com) och kommer att göras tillgängligt på Pareto Securities AB:s hemsida (www.paretosec.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Prospektet innehåller även proformaredovisning för koncernen.

Företrädesemissionen

Anmälningssedlar och annan information om Företrädesemissionen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.artificial-solutions.com, från och med den 20 januari 2020 samt på Pareto Securities AB:s hemsida (www.paretosec.se), från och med den 20 januari 2020. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 22 januari 2020. Teckningsperioden löper från den 24 januari 2020 till och med den 11 februari 2020.

Artificial Solutions huvudägare Scope Growth II L.P. och Scope Growth III L.P samt ett antal andra aktieägare, däribland SEB-stiftelsen och Vencom Group Holding BV som tillsammans äger cirka 54,83 procent av aktierna i Artificial Solutions har genom ingångna teckningsåtaganden åtagit sig att teckna aktier till ett värde av cirka 52 MSEK i Företrädesemissionen. Detta är en ökning med teckningsåtaganden om cirka 13,3 MSEK från den 12 december 2019. Totalt omfattas Företrädesemissionen av cirka 77 MSEK i teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar, motsvarande totalt 63,7 procent av Företrädesemissionen. 

Prospektet innehåller även konsoliderad proformaredovisning för koncernen innefattandes en konsoliderad resultaträkning för 2018 samt för de första nio månaderna 2019 och en konsoliderad balansräkning per 31 december 2018.

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare till Artificial Solutions och Cirio Advokatbyrå är legal rådgivare till Artificial Solutions i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lawrence Flynn, VD, Artificial Solutions International AB

+46 8 663 54 50

lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2020 klockan [20.05] CET.

Om Artificial Solutions International AB

Artificial Solutions® är den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo®, är utvecklad för det globala företaget och gör det möjligt för företagsanvändare att samarbeta med utvecklare för att på kort tid skapa sofistikerade och mycket intelligenta Conversational AI-applikationer på 35 språk för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om vad kunderna verkligen tycker och tänker.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk, såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Den används redan dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen.

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

VIKTIG INFORMATION 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Artificial Solutions. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Artificial Solutions kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggörs genom föreliggande pressmeddelande.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land, och får därför inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika  eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller åtgärd än de krav som följer av svensk rätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *