Delårsrapport Juli Till September 2019

FORTSATT POSITIV UTVECKLING AV ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK – SAMTIDIGT SOM ARBETET MED ATT SÄKRA KAPITALSTRUKTUREN FORTGÅR FÖR ATT DRIVA TILLVÄXT

JULI TILL SEPTEMBER 2019

—Orderingången uppgick till 6,1 MSEK (3,7) och orderstocken ökade till 46,9 MSEK (23,3)

—Nettoomsättningen uppgick till 12,8 MSEK (9,6)

—Bruttomarginalen ökade till 62 procent (52)

—Justerad EBITDA uppgick till -26,9 MSEK (-20,5)

—Resultat per aktie uppgick till -1,7 SEK

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

— Bolaget har arbetat för att säkerställa ytterligare finansiering innan publiceringen av tredje kvartalsrapporten, men det kräver mer tid för att slutföras. Syftet är att säkerställa en starkare kapitalstruktur som ska användas till att stödja investeringar i framtida tillväxt

JANUARI TILL SEPTEMBER 2019

—Orderingången ökade till 45,7 MSEK (31,5) och orderstocken till 46,9 MSEK (23,3)

—Nettoomsättningen uppgick till 38,1 MSEK (33,4)

—Bruttomarginalen ökade till 58 procent (51)

—Justerad EBITDA uppgick till -82,2 MSEK (-64,9)

—Engångskostnader i samband med det omvända förvärvet i februari uppgick till -28,5 MSEK

—Resultat per aktie uppgick till -5,8 SEK

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

— Bolaget tecknade kontrakt med tre nya kunder inom olika branscher, såsom fordon, rekrytering och en amerikansk statlig myndighet

— Förnyade och utökade kontrakt erhölls med flera befintliga kunder, och ett flertal av kunderna genererade mer användningsintäkter

— Bolaget uppmärksammades i analysföretaget Gartners senaste marknadsguide för konversationsplattformar

— Artificial Solutions patent värderas till 1 460 MSEK av Oxfirst Ltd, en ökning med 58 procent

NYCKELTAL

MSEK JUL–SEP 2019 JUL–SEP 2018 JAN–SEP 2019 JAN–SEP 2018 HELÅR 2018
Orderingång 6,1 3,7 45,7 31,5 55,4
Orderstock 46,9 23,3 46,9 23,3 35,2
Nettoomsättning 12,8 9,6 38,1 33,4 44,9
Bruttomarginal % 62% 52% 58% 51% 45%
Justerad EBITDA -26,9 -20,5 -82,2 -64,9 -100,3
Intäkter från partners, % 43% 38% 42% 29% 32%
Resultat per aktie, SEK -1,7 n/a -5,8 n/a n/a
Kassaflöde från den löpande verksamheten -27,6 -29,6 -112,2 -71,6 -122,0

VD KOMMENTAR LAWRENCE FLYNN 

Det gläder mig att rapportera ytterligare ett starkt kvartal där många indikatorer fortsätter att röra sig i rätt riktning. Orderingången har vuxit med 65 procent, intäkterna har ökat med 33 procent och bruttomarginalen har ökat från 52 procent i fjol till 62 procent. Vår orderstock har nästan fördubblats jämfört med samma period förra året, och vi börjar nu se att våra befintliga kunder ökar andelen användningsintäkter i sina avtal. Det tredje kvartalet är traditionellt svårare, eftersom semesterperioden påverkar nya affärer negativt. Trots detta utmanande klimat, har vi fortsatt visa en betydande tillväxt i orderingång och intäkter. Tillsammans är detta starka bevis på att företaget är väl positionerat, och på rätt väg för att generera lönsamhet i sin affärsmodell på medellång till lång sikt. Sett över hela nio-månaders perioden, så har orderingången växt med 45 procent till 45,7 MSEK och orderstocken mer än dubblats till 46.9 MSEK.

STÄRKA KAPITALSTRUKTUREN

Styrelsen och ledningen har tagit ytterligare steg för att säkerställa att kraven på finansiering är hanterade i syfte att generera positivt kassaflöde. Därför arbetar vi för närvarande på att stärka rörelsekapitalet, och vår finansiella struktur för att kunna fortsätta investera i framtida tillväxt. I den bolagsbeskrivning, som publicerades i mars, rapporterade vi att det finns lån som förfaller t.o.m mitten av år 2020. Styrelsen har arbetat för att säkerställa ytterligare finansiering innan publiceringen av delårsrapporten, men det krävs nu ytterligare tid för att slutföra. Syftet är att säkerställa en starkare kapitalstruktur som ska användas till att stödja investeringar i framtida tillväxt.

STARKARE KUNDPORTFÖLJ

Vi har några av världens starkaste varumärken som kunder, och under kvartalet fick vi ytterligare tre, vilket ger oss totalt tio nya kunder under det senaste halvåret. Självklart tar det tid för dessa stora multinationella bolag att implementera nya lösningar i organisationen. Bland de nya kunderna finns ett globalt headhunting- och rekryteringsföretag, ännu en federal amerikansk myndighet samt Scania, som är ett nytillskott i vår grupp av företag i Volkswagen-koncernen. Vi ser också positiva signaler på andra håll i vår verksamhet i form av att befintliga kunder ingår längre avtal.

Alla kunder är förstås olika, men det är viktigt att förstå omfattningen av de möjligheter som ligger framför oss. Som jag nämnde tillhör våra kunder de största bolagen i världen, och de har alla en rad olika användningsområden där de kan dra nytta av Teneo-plattformen.

Detta innebär att även om orderingången föregår intäkterna efter en tid, tror jag att flera av dessa befintliga kunder kommer att generera betydande användningsintäkter när de implementerat lösningarna fullt ut.

Ett annat starkt tecken är den positiva utvecklingen av vår partnerstrategi. Intäkterna från våra partners har ökat till 43 procent (38), till följd av nya samarbeten i USA samt mer etablerade samarbeten i Europa.

ÖKAD PATENTVÄRDERING

I september meddelade vi att värdet på vår patentportfölj har ökat med mer än 50 procent till 152 miljoner USD

(1,46 miljarder SEK) efter en värdering av Oxfirst Ltd, ett professionellt patentvärderingsföretag. Värdeökningen beror på ett flertal faktorer, men jag är särskilt nöjd med den betydande ökningen av antalet framtida citeringar för Artificial Solutions grundläggande patent inom Conversational AI-teknik. Sedan 2016 har många av världens största mjukvaruföretag inklusive Apple, Nuance, Google och IBM gjort citeringar gällande Artificial Solutions banbrytande patent, vilket bekräftar vår position som en ledande innovatör på detta område.

Det är också mycket tillfredsställande att vi har tagits med i analysföretaget Gartners senaste Market Guide for Conversational Platforms tillsammans med några av de största och mest inflytelserika mjukvaruföretagen i världen.

SNABBARE VÄG TILL MARKNADEN

I mars lanserade vi Teneo Developers som är en miljö där kunderna kan lära sig och testa Teneo-tekniken under vägledning av våra erfarna experter. Vi får allt fler affärsmöjligheter som en direkt följd av Teneo Developers. Under tredje kvartalet tecknade vi avtal med en ny kund som ett direkt resultat av Teneo Developers.

En annan kund hoppade helt över anbudsprocessen efter att ha testat Teneo-plattformen. Sedan lanseringen har nära 1 000 partner- och kundkonsulter lärt sig hur man bygger lösningar utifrån plattformen. Vi har också kraftigt utökat språkutbudet av Teneo Developer. Det går nu att arbeta på sju av plattformens 36 språk, men ett åttonde, japanska, planerat till det fjärde kvartalet.

SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis är jag fortsatt nöjd med de framsteg som bolaget gör. Vi stärker orderingången och intäkterna och vi har ett växande antal nya och befintliga kunder i färd med att bygga lösningar som kommer att generera framtida användningsintäkter. Vi stärker Teneos värld av kunskap och ökar samtidigt användningen av Teneo Developers för att skapa nya affärsmöjligheter.

Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Artificial Solutions finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.artificial-solutions.com/investor-relations/as-finansiella-rapporter

För mer information vänligen kontakta

Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions

Telefon: +44 (0)1635 523267

E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Denna information är sådan information som Artificial Solutions International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 07.30 CET.

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).