Delårsrapport Oktober Till December 2019

Tillväxtplaner Säkrade Genom Fulltecknad Företrädesemission

JANUARI TILL DECEMBER 2019

 • Orderingången uppgick till 62,7 MSEK (55,4) och orderstocken ökade till 49,9 MSEK (35,2)
 • Nettoomsättningen uppgick till 49,1 MSEK (44,9)
 •  Bruttomarginalen ökade till 61% (45)
 • Användningsintäkterna ökade till 16% (12)
 • Justerad EBITDA uppgick till -112,8 MSEK (-100,3)
 • Engångskostnader i samband med det omvända förvärvet i februari uppgick till -28,5 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -7,40 SEK

OKTOBER TILL DECEMBER 2019

 • Orderingången uppgick till 17,0 MSEK (23,8) och orderstocken ökade till 49,9 MSEK (35,2)
 • Nettoomsättningen uppgick till 11,0 MSEK (11,5)
 • Bruttomarginalen ökade till 55% (27)
 • Justerad EBITDA uppgick till -30,6 MSEK (-35,4)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,50 SEK

HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 12 december 2019 om 120 MSEK fulltecknades och omfattade 18,5 miljoner nya aktier

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Bolaget tecknade kontrakt med en ny kund, en välkänd skandinavisk detaljhandelskedja. Ytterligare 11 kontrakt har tecknats tidigare under året.
 • En stor telekomkund i USA har utökat sin lösning för att omfatta 11 miljoner kunder
 • Partnerskap med Blue Prism, en ledande leverantör inom automatisering av robotprocesser
 • Patent för Teneo Hybrid Methodolgy beviljat vilket innebär att bolaget nu innehar totalt fem grundläggande patent

NYCKELTAL

MSEK OKT-DEC 2019 OKT-DEC 2018 JAN–DEC 2019 JAN-DEC 2018
Orderingång 17,0 23,8 62,7 55,4
Orderstock 49,9 35,2 49,9 35,2
Nettoomsättning 11,0 11,5 49,1 44,9
Bruttomarginal % 55% 27% 61% 45%
Justerad EBITDA -30,6 -35,4 -112,8 -100,3
Intäkter från partners, % 54% 40% 45% 32%
Resultat per aktie, SEK -1,5 n/a -7,4 n/a
Kassaflöde från den löpande verksamheten -32,4 -50,3 -144,4 -121,9

VD ORD – LAWRENCE FLYNN

Det kanske är en annorlunda inledning, men jag skulle ändå jag vilja börja med att nämna den händelse som vi kommunicerade i slutet av 2019, och som först nyligen slutfördes, nämligen den fulltecknade företrädesemissionen på 120 MSEK. Jag är glad över att den stängdes med ett så starkt stöd, och jag vill passa på att tacka alla befintliga aktieägare och välkomna de nya. Detta är en viktig milstolpe för oss, att vi nu fått den finansiella förstärkning som krävs för att vi ska kunna generera ett positivt kassaflöde från verksamheten i slutet av 2020, med förankring i affärsplanen och refinansiering av nuvarande skuldsituation.

FÖRSÄLJNING I FJÄRDE KVARTALET

Under det fjärde kvartalet har vi tecknat en ny kund, en välkänd skandinavisk detaljhandelskedja. Även om vi inleder samarbetet med ett pilotprojekt för både interna medarbetare och kunder, så är detta ännu en viktig kund som just påbörjat sin resa med Teneo-plattformen – vilket i slutändan förväntas leda till en fullskalig utrullning med betydande användningsintäkter.

Trots denna framgång var vi tyvärr tvungna att meddela i ett pressmeddelande den 17 januari att vi inte kunnat stänga en större transaktion i december som förväntat. Vi har en fortsatt dialog med den potentiella kunden och vi förväntar oss att de ska teckna kontrakt i början av 2020. Men utan den affären så lyckades vi inte helt uppfylla de satta förväntningarna för orderingången för kvartalet (17,0 MSEK) och för året (62,7 MSEK). Om transaktionen hade stängts som planerat, hade orderingången för kvartalet och helåret varit i linje med marknadens förväntningar. Vi är naturligtvis besvikna över detta, men tror att det endast är en tidsfråga innan affären stängs, vilket innebär att målet för 2020 är oförändrat.

Den försenade affären ledde även till att intäkterna för kvartalet (11,0 MSEK) påverkades något negativt eftersom intäkterna hade ökat om transaktionen stängts i tid. Orderstocken uppgick till 49,9 MSEK per den 31 december (ökade från 46,9 MSEK i slutet av tredje kvartalet och var 42% högre jämfört med föregående år), men kanske ännu viktigare, så stod licens- och användningsintäkterna med högre bruttomarginal för mer än 80% av de totala intäkterna.

Våra partners har fortsatt att leverera ett betydande bidrag under kvartalet och stod för 62% av orderingången och 54% av intäkterna. Detta är viktigt eftersom det gör det möjligt för oss att fokusera på de intäkterna med högst bruttomarginal för att kunna leverera målet om 70% bruttomarginal i slutet av 2020. Bruttomarginalen för helåret uppgick till 61%, vilket visar att vi är på god väg.

FRAMGÅNG MED KUNDER

Ett antal nyckelkunder – Circle K (initialt i fyra länder), Swisscom, Skoda och flera andra fortsatte att utöka sina lösningar, samtidigt som ett stort telekomföretag i USA lanserade en större live-lösning för fler än 11 miljoner kunder (från tidigare 150 000 kunder).

Sammantaget var 2019 ett bra år för Artificial Solutions, och jag är särskilt nöjd med vår kund- och partnerportfölj som utökats med 12 mycket stora nationella och multinationella kunder under året. I likhet med företagen som nämnts ovan, så kommer de att generera framtida användningsintäkter för företaget allteftersom de lägger till användningsområden. Ovanstående tillkommer utöver de 19 kunder som redan nu använder Teneo plattformen för live-lösningar.

NY MÅLSÄTTNING FÖR ANVÄNDNINGSINTÄKTER – 80% AV INTÄKTERNA 2020

I samband med det prospekt som publicerades för företrädesemissionen gav företaget ny och framåtriktad vägledning om utvecklingen av användningsintäkterna, som ska uppgå till 80% av intäkterna i slutet av 2022. Teneo-plattformen är utvecklad för att kunna hjälpa stora organisationer att kommunicera med ett mycket stort antal kunder. När detta sker blir volymerna för oss betydande. En viktig del i vår intäktsmodell är att debitera våra kunder på användarsbasis, per session, per transaktion, per anslutning etc. Våra befintliga kunder är väldigt stora, och under de kommande åren förväntar vi oss att intäkterna snabbt kommer att växa. När applikationerna öppnas upp för hela kundbasen, och det läggs till nya användare, nya språk, nya plattformar så kommer det att generera mer användningsintäkter.

När våra kunders lösningar har passerat de inledande faserna och utvecklas till live-lösningar, så förväntar vi oss att volymerna kommer att växa och att användningsintäkterna ökar från dagens cirka 15% av de totala intäkterna till över 80% 2022. Våra största kunder har möjlighet att generera användningsintäkter på cirka 60 MSEK per år, inom två till tre år.

Som tidigare nämnts så har vi lagt till 12 stora kunder under 2019 och många av dem är precis i början av sin resa. Jag är övertygad om att vi tillsammans med våra befintliga kunder och partners kommer att kunna fortsätta att växa i linje med vår målsättning.

PARTNERSKAP ÄR FRAMGÅNGEN

Det gläder mig också att vi har ingått ett nytt partnerskap med Blue Prism, ledande inom Enterprise Robotic Process Automation. Genom att lägga till denna sektor i vår befintliga portfölj av partnerskap kan vi ytterligare utnyttja de investeringar som gjorts av företag i digital omvandling, eftersom den Teneo drivna AI-lösningen kommer att användas för att driva robotprocesser. Detta är en win-win lösning eftersom både vi och Blue Prism erhåller intäkter per användning och kombinationen av våra teknologier kommer att öka användningen per kund.

NYTT PATENT

Att fortsätta vara ledande inom såväl kunskap som teknologi är viktigt för företaget och jag är stolt över att kunna visa konkreta bevis för detta då vårt femte patent – Teneo Hybrid Methodology – beviljats under kvartalet. Detta stärker vår ledande ställning som innovatör, och ska läggas till värderingen av de tidigare fyra patenten som genomfördes under tredje kvartalet 2019 på 1 460 MSEK.

SAMMANFATTNINGSVIS

Årets sista kvartal har haft sina utmaningar när det gäller att stänga kontrakt i tid, men trots detta har vi gjort stora framsteg under året och med en ny finansiell styrka, som underlättats av företrädesemissionen, är företaget väl rustat att leverera de uppsatta målen för 2020 och därefter.

Artificial Solutions finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.artificialsolutions.com/investor-relations/as-finansiella-rapporter

För mer information vänligen kontakta
Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions
Telefon: +44 (0)1635 523267
E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Denna information är sådan information som Artificial Solutions International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 07.30 CET.

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, epost certifiedadviser@penser.se).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *