Bolagsstyrning

Bolagsordning

För Artificial Solutions International AB org.nr. 556840-2076
Bolagsordning antagen på årsstämman den 30 maj 2022.

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Artificial Solutions International AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet, för att företrädesvis utveckla och marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom mjukvarusektorn och inom IT, samt äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 6 500 000 och högst 26 000 000.

§ 6 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§ 7 REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 ÅRSSTÄMMA
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. val av ordförande för stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringsmän;
4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. godkännande av dagordning;
6. framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i
förekommande fall koncernresultat- och balansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör när sådan förekommer;
8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
9. fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorer;
10. val av styrelse, styrelseordförande och val av revisorer samt eventuella suppleanter;
11. fastställande av princip för val av valberedning; och
12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara 1/1–31/12.

§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 POSTRÖSTNING
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin poströst per post före bolagsstämman.

Allmänt

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, bland annat fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Artificial Solutions årsstämmor hålls i Stockholms kommun varje kalenderår före utgången av juni. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagstämma

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken sex bankdagar före stämman, dels meddela Bolaget sin avsikt att närvara vid bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och får även biträdas av högst två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. En sådan begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Lagstiftning och bolagsordning

Artificial Solutions International AB bildades i Sverige och är ett publikt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget kommer därtill att tillämpa de regler och rekommendationer som följer av listningen av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. Bolagsordningen framgår i sin helhet i avsnittet ”Bolagsordning”.

ÅRSSTÄMMA I ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB (PUBL), 30 MAJ 2022

Aktieägarna i Artificial Solutions International AB (publ), org.nr 556840-2076, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 maj 2022.

Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 30 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som genom förhandsröstning önskar delta vid årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 maj 2022,
  • dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan senast fredagen den 27 maj 2022.
Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 19 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 23 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett digitalt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://www.investors.artificial-solutions.com/sv/bolagsstyrning.

Aktieägare som inte vill förhandsrösta digitalt kan per e-post kontakta anja.nousiainen.hult@cirio.se för att erhålla ett förhandsröstningsformulär som kan fyllas i för hand och skickas per e-post till samma adress eller per brev till Cirio Advokatbyrå AB, att: Anja Nousiainen Hult, Box 3294, 103 65 Stockholm. Förhandsröstningsformuläret måste vara Bolaget till handa senast fredag den 27 maj 2022, oavsett om aktieägaren väljer att nyttja det digitala formuläret eller att beställa formuläret som returneras med vanlig post. Aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ombud

Om aktieägaren låter ett ombud förhandsrösta för dess räkning ska fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://www.investors.artificial-solutions.com/sv/bolagsstyrning. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen till Artificial Solutions International AB, attention: Fredrik Törgren, Stureplan 15, 111 45 Stockholm eller via e-post till: fredrik.torgren@artificial-solutions.com senast fredag den 20 maj 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida, https://www.investors.artificial-solutions.com/sv/bolagsstyrning, senast onsdag den 25 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, Stureplan 15, 111 45 Stockholm, samt på Bolagets hemsida, https://www.investors.artificial-solutions.com/sv/bolagsstyrning, senast från och med den måndag den 9 maj 2022. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Dokument

Kallelse
Länk till digitalt poströstningsformulär
Fullmaktsformulär
Styrelsens yttrande avseende förslag om återköp av teckningsoptioner enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
Valberedningsinstruktion
Valberedningens förslag
Styrelsens förslag till beslut om Incitamentsprogram 2022-2025
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsens förslag till beslut om erbjudande om återköp av teckningsoptioner
Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning
Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
Protokoll från årsstämma

Tidigare Möten

Årsstämma, 08/06/2017

Extra Bolagsstämma, 08/02/2017

Extra Bolagsstämma, 02/11/2016

Årsstämma, 29/06/2016

Extra Bolagsstämma, 06/05/2016

Extra Bolagsstämma, 18/12/2015

Årsstämma, 24/06/2015

Extra Bolagsstämma, 13/02/2014

Extra Bolagsstämma, 21/07/2022

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North. Den är således inte bindande för Artificial Solutions, men utgör en viktig del av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning. För det fall Koden blir bindande för Artificial Solutions kommer Bolaget att tillämpa den.

Valberedning

Vid årsstämman den 28 februari 2019 beslutades om principer för utseende av valberedning. Följande principer gäller för utseende av valberedning. Styrelsens ordförande uppdrogs att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 30 september 2019, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter jämte styrelsens ordförande.

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman 2020 på Bolagets webbplats så snart som möjligt efter att valberedningen har konstituerats. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet, inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska i stället erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

Valberedningen utgörs av:

  • Andreas Ossmark, Scope
  • Bengt Kileus, AFA Försäkring
  • Henrik Söderberg, C Worldwide

Revisions- och ersättningsutskott

Svensk kod för bolagsstyrning behöver för närvarande inte tillämpas av företag vars aktier är listade på Nasdaq First North och är därför inte bindande för Artificial Solutions, men det är en viktig del av bolagets riktlinjer för bolagsstyrning. I revisionsutskottets och ersättningskommitténs fall har styrelsen gjort bedömningen att kommittéer ska tillsättas i båda avseendena.

Ersättningsutskottet består av Johan Ekesiöö (ordförande) och Johan Gustavsson.

Revisionsutskottet består av Fredrik Oweson (ordförande) och Åsa Hedin.

Intern kontroll och revision

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) har styrelsen det övergripande ansvaret för att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Artificial Solutions interna kontrollstruktur har som utgångspunkt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. En regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i styrelsen.

Enligt Artificial Solutions bolagsordning ska en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag, utses av bolagsstämman. Revisorn och revisorssuppleanter, i förekommande fall, väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Revisorn granskar Artificial Solutions årsredovisning, och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Nuvarande revisor presenteras under rubriken ”Revisorer” i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Revisorer

Grant Thornton Sweden AB har varit Bolagets revisor sedan 2019 och valdes på extra bolagsstämma den 28 januari 2019 samt omvaldes på årsstämman 2022 för perioden intill slutet av årsstämman 2023. Carl-Johan Regell (född 1963) är huvudansvarig revisor. Carl-Johan Regell är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för revisorer i Sverige). Grant Thornton Sweden AB:s adress är Kungsgatan 57, Box 7623, 103 94 Stockholm.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB var Bolagets revisor under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen i Bolagsbeskrivningen fram till och med den extra bolagsstämman den 28 januari 2019. Huvudansvarig revisor under perioden från årsstämman 2018 intill slutet av den extra bolagsstämman den 28 januari 2019 var Nicklas Kullberg. Huvudansvarig revisor under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen fram till och med årsstämman 2018 var Dick Svensson. Såväl Nicklas Kullberg som Dick Svensson är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR (branschorganisationen för revisorer i Sverige).

Skälet till revisorsbytet var att välja samma revisor för hela Koncernen efter det Omvända Förvärvet.

Styrelse

Enligt Artificial Solutions bolagsordning ska styrelsen bestå av tre till sju bolagsstämmovalda ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka har valts för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

I tabellen nedan anges styrelseledamöterna med uppgift om befattning, år för inval och om de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och ledande befattningshavare samt i förhållande till större aktieägare.

Namn Befattning Invald Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen Oberoende i förhållande till större aktieägare
Åsa Hedin Styrelseordförande 2019 Ja Ja
Vesna Lindkvist Styrelseledamot 2021 Ja Ja
Johan A. Gustavsson Styrelseledamot 2019 Ja Ja
Fredrik Oweson Styrelseledamot 2019 Ja Nej
Paul St John Styrelseledamot 2022

Åsa Hedin, f. 1962

Styrelseordförande sedan 2019. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Master of Science i Biofysik.

Erfarenhet: Styrelseordförande i Tobii Dynavox AB. Styrelseledamot i C-rad AB, Nolato AB, Cellavision AB, Biotage AB, Tobii AB, Industrifonden och E. Öhman J:or Fonder AB. Mer än 30 års erfarenhet från ledande positioner i internationella medicintekniska och teknikbolag bl a som VD för Elekta Instrument AB och affärsenhetschef för Elekta Neuroscience.

Ägande: 49 996 aktier, 58 688 TO 2019/2022 och 37 342 TO 2020/2025.

Fredrik Oweson, f. 1968

Styrelseledamot sedan 2019 (i Artificial Solutions Holding sedan 2008). Medgrundare av och partner i Scope Capital.

Utbildning: Master of Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: Över 25 års styrelseerfarenhet. Nuvarande styrelser inkluderar Scope Capital SA, Scope Capital Advisory SA, Swedish BRA Holding AB och Woffel SA.

Ägande: 22 406 TO 2020/2025.

Johan A. Gustavsson, f. 1963

Styrelseledamot sedan 2019. Styrelseuppdrag i Artificial Solutions sedan 2001. Medgrundare av Artificial Solutions.

Utbildning: Master of Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: Styrelseordförande Aros Bostadsutveckling AB och Vencom Group Holding BV, samt styrelseuppdrag relaterat till dessa uppdrag. Tidigare erfarenheter är styrelseordförande Hop Lun International Ltd. och Naturkompaniet AB.

Ägande: 1,816,340 aktier, 34,235 TO 2019/2022 och 22,406 TO 2020/2025.

Paul St. John, f. 1967

Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning: Bachelor of Arts in History från Emory University och en Juris Doctor Degree in Criminal Justice
och Rättelse från DePaul University.

Erfarenhet: Vice President Worldwide Sales på Github, Vice President Global Sales på Alfresco och haft seniora försäljningschefsroller inom Riverbed Technology och EMC.

Ägande: Inga aktier; 115 000 teckningsoptioner 2021/2024:1.

Vesna Lindkvist, f. 1976

Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning: Masterexamen inom datavetenskap från Kungliga Tekniska högskolan.

Erfarenhet: Nuvarande CPO/CTO på Kivra och tidigare erfarenhet som Consultant Manager på Valtech Sweden och System Director på EF Education First.

Ägande: Inget.

Ledning

Per Ottosson, f. 1970

Verkställande direktör sedan 2020.

Utbildning: Master in Finance, Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: styrelseledamot i flertalet av Artificial Solutions dotterbolag. 25 års erfarenhet från seniora ledarpositioner i mjukvaru/SaaS-industrin, senast i rollen som CRO på IPSoft/Amelia.com.

Ägande: 118 519 aktier och 200 000 TO 2021/2024.

Daniel Eriksson, f. 1976

Chief Innovation & Customer Success Officer sedan 2020.

Utbildning: Master of Science i Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan. Master in Business and Economics, Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: 15 års erfarenhet från affärsutveckling och ledarroller inom teknologiutveckling och de senaste 7 åren inom automations- och Conversational AI-området.

Ägande: 53 201 aktier och 150 000 TO 2021/2024.

Fredrik Törgren, f. 1976

Chief Financial Officer sedan 2020.

Utbildning: Master of Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: styrelseledamot i flertalet av Artificial Solutions dotterbolag. 20 års erfarenhet från ledande seniora positioner inom teknik, M&A, och mjukvaruindustrin, senast i rollen som CFO för PE-finansierade Inteno Group.

Ägande: 92 934 aktier, 100 000 TO 2019/2024, 60 000 TO 2020/2025 och 150 000 TO 2021/2024.

Paloma Ramírez Díaz-Monís , f. 1977

Chief People Officer sedan 2021.

Utbildning: Kandidatexamen i psykologi, Universidad Javeriana, Colombia och magisterexamen i personalhantering, Universidad de Barcelona, Spanien.

Erfarenhet: Mer än 15 års erfarenhet av att arbeta inom personalresurser, med de senaste 12 åren inom teknikbranschen.

Ägande: 2 000 TO 2021/2024 och 150 000 TO 2021/2024.

Marie Angselius-Schönbeck, f. 1970

Chief of Impact and Corporate Communications Officer sedan 2021.

Utbildning: kandidatexamen i kommunikationsvetnskap vid Lunds universitet.

Erfarenhet: mer än 20 års erfarenhet från ledande kommunikationsroller. Senast i rollen som Global Head of Corporate Communication på Amelia.com, ett IPSoft-företag company och grundare av Angselius Rönn AB.

Ägande: 37 090 aktier och 150 000 TO 2021/2024.

Nicolas Köllerstedt, f. 1975

Chief Revenue Officer sedan 2021.

Utbildning: University studies in Economics and International Business, Stockholm University.

Erfarenhet: 20+ years in sales and sales management. Vast experience in the SaaS and Software industry as Regional Manager EMEA North, Nordic, and Baltics. Regional Manager for four hyper-growth US-founded startups. Virtual Instruments, Hedvig, Rubrik, and most recently Nordic-Baltic Regional Director at Snowflake.

Ägande: 150,000 warrants

Andreas Wieweg, f. 1975

Chief Technical Officer sedan 2010.

Utbildning: universitetsstudier i datavetenskap och matematik vid Stockholms universitet.

Erfarenhet: Andreas leder Artificial Solutions teknikutveckling, design och utveckling av bolagets teknikplattform Teneo.

Ägande: 49 440 aktier, 54 580 TO 2019/2024, 77 500 TO 2020/2025 och 150 000 TO 2021/2024.