Bolagsstyrning

Bolagsordning

För Artificial Solutions International AB org.nr. 556840-2076
Bolagsordning antagen på årsstämman den 17 juni 2020.

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Artificial Solutions International AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 VERKSAMHET
Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva verksamhet, för att företrädesvis utveckla och marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom mjukvarusektorn och inom IT, samt äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 36 000 000 kronor och högst 144 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.

§ 6 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.

§ 7 REVISORER
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) till två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett (1) eller två (2) registrerade revisionsbolag.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 ÅRSSTÄMMA
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

val av ordförande för stämman;
upprättande och godkännande av röstlängd;
val av en eller två justeringsmän;
prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
godkännande av dagordning;
framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
besluta) om fastställande av resultat- och balansräkning samt i
förekommande fall koncernresultat- och balansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör när sådan förekommer;8. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.

fastställande av arvode åt styrelsen samt revisorer;
val av styrelse, styrelseordförande och val av revisorer samt eventuella suppleanter;
fastställande av princip för val av valberedning; och
annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara 1/1–31/12.

§ 11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Allmänt

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, bland annat fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Artificial Solutions årsstämmor hålls i Stockholms kommun varje kalenderår före utgången av juni. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Rätt att delta i bolagstämma

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före stämman, dels meddela Bolaget sin avsikt att närvara vid bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och får även biträdas av högst två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigad att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. En sådan begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före bolagsstämman.

Lagstiftning och bolagsordning

Artificial Solutions International AB bildades i Sverige och är ett publikt aktiebolag som regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget kommer därtill att tillämpa de regler och rekommendationer som följer av listningen av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. Bolagsordningen framgår i sin helhet i avsnittet ”Bolagsordning”.

Bolagsstämma, 17 juni 2020
Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset

Med anledning av spridningen av det virus som orsakar covid-19 har Artificial Solutions vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för att värna om aktieägares och medarbetares hälsa samt begränsa risken för smittspridning. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att:

  • Poströstning erbjuds med stöd av den nya undantagslagen för stämmor.
  • Ingen dryck eller förtäring kommer att serveras.
  • Sedvanliga anföranden kommer att minimeras.
  • Deltagande av bolagsledningen, bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas.

Aktieägarna uppmanas att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för att förhindra smittspridning, samt att utnyttja möjligheten att poströsta eller att delta via ombud i stället för att närvara fysiskt.

Möjlighet till poströstning

För att aktieägare ska kunna delta och utöva inflytande i så stor utsträckning som möjligt har riksdagen den 3 april 2020 fattat beslut om att införa en tillfällig lag som innebär att aktieägare kan utöva sin rösträtt på stämman genom poströstning, även om detta inte har angetts i bolagsordningen eller kallelsen. Artificial Solutions har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på ett sådant sätt. Bolaget vill möjliggöra för aktieägarna att poströsta för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar covid-19.

Formulär för poströstning finner du nedan. Det ifyllda och undertecknade formuläret med, i förekommande fall, aktuella behörighetshandlingar ska i god tid före årsstämman sändas per post till Cirio Advokatbyrå AB, ”Årsstämma”, Att. Sarah Rehnström, Box 3294, 103 65 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@cirio.se. Poströster ska inkomma senast den 11 juni 2020.

Aktieägare som utnyttjar möjligheten till poströstning och vars poströst inkommit till Bolaget senast den 11 juni 2020 behöver inte anmäla sig separat till årsstämman utan inkommen poströst räknas även som anmälan. Vänligen observera att, i förekommande fall, måste omregistrering av förvaltarregistrerade aktier ske (på det sätt som föreskrivs i kallelsen) även om aktieägaren avser att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Kallelse till bolagsstämma
Huvudaktieägares förslag till beslut om Incitamentsprogram
Styrelsens förslag till beslut om Incitamentsprogram
Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär
Protokoll från årsstämma

Tidigare Möten

Årsstämma, 26 June 2018

Extra Bolagsstämma, 16 July 2018

Årsstämma, 11 May 2018

Extra Bolagsstämma, 30 November 2017

Extra Bolagsstämma, 24 August 2017

Årsstämma, 8 June 2017

Extra Bolagsstämma, 8 February 2017

Extra Bolagsstämma, 2 November 2016

Årsstämma, 29 June 2016

Extra Bolagsstämma, 6 May 2016

Extra Bolagsstämma, 18 December 2015

Årsstämma, 24 June 2015

Extra Bolagsstämma, 13 February 2014

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North. Den är således inte bindande för Artificial Solutions, men utgör en viktig del av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning. För det fall Koden blir bindande för Artificial Solutions kommer Bolaget att tillämpa den.

Valberedning

Vid årsstämman den 28 februari 2019 beslutades om principer för utseende av valberedning. Följande principer gäller för utseende av valberedning. Styrelsens ordförande uppdrogs att kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 30 september 2019, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter jämte styrelsens ordförande.

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman 2020 på Bolagets webbplats så snart som möjligt efter att valberedningen har konstituerats. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet, inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och sådan aktieägare som vid denna tidpunkt tillhör de tre största aktieägarna ska i stället erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Arvode till valberedningen utgår inte. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader för utförande av valberedningens uppdrag.

Valberedningen utgörs av:

  • Andreas Ossmark, Scope
  • Bengt Kileus, AFA Försäkring
  • Henrik Söderberg, C Worldwide

Revisions- och ersättningsutskott

Svensk kod för bolagsstyrning behöver för närvarande inte tillämpas av företag vars aktier är listade på Nasdaq First North och är därför inte bindande för Artificial Solutions, men det är en viktig del av bolagets riktlinjer för bolagsstyrning. I revisionsutskottets och ersättningskommitténs fall har styrelsen gjort bedömningen att kommittéer ska tillsättas i båda avseendena.

Ersättningsutskottet består av Johan Ekesiöö (ordförande) och Johan Gustavsson.

Revisionsutskottet består av Fredrik Oweson (ordförande) och Åsa Hedin.

Intern kontroll och revision

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) har styrelsen det övergripande ansvaret för att Bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Artificial Solutions interna kontrollstruktur har som utgångspunkt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. En regelbunden rapportering och granskning av ekonomiskt utfall sker i såväl de operativa enheternas ledningsorgan som i styrelsen.

Enligt Artificial Solutions bolagsordning ska en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag, utses av bolagsstämman. Revisorn och revisorssuppleanter, i förekommande fall, väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Revisorn granskar Artificial Solutions årsredovisning, och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Nuvarande revisor presenteras under rubriken ”Revisorer” i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”.

Revisorer

Grant Thornton Sweden AB har varit Bolagets revisor sedan 2019 och valdes på extra bolagsstämma den 28 januari 2019 samt omvaldes på årsstämman 2019 för perioden intill slutet av årsstämman 2020. Carl-Johan Regell (född 1963) är huvudansvarig revisor. Carl-Johan Regell är auktoriserad revisor och medlem i FAR (branschorganisationen för revisorer i Sverige). Grant Thornton Sweden AB:s adress är Sveavägen 20, Box 7623,103 94 Stockholm.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB var Bolagets revisor under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen i Bolagsbeskrivningen fram till och med den extra bolagsstämman den 28 januari 2019. Huvudansvarig revisor under perioden från årsstämman 2018 intill slutet av den extra bolagsstämman den 28 januari 2019 var Nicklas Kullberg. Huvudansvarig revisor under perioden som omfattas av den historiska finansiella informationen fram till och med årsstämman 2018 var Dick Svensson. Såväl Nicklas Kullberg som Dick Svensson är auktoriserade revisorer och medlemmar i FAR (branschorganisationen för revisorer i Sverige).

Skälet till revisorsbytet var att välja samma revisor för hela Koncernen efter det Omvända Förvärvet.

Artificial Solutions Holding ASH AB

Artificial Solutions International AB’s org. nr: 556840-2076

Bolagsordning antagen 2019-02-28

Bolagsordning

Klicka här för att läsa våra bolagsordning.

Styrelse

Enligt Artificial Solutions bolagsordning ska styrelsen bestå av tre till sju bolagsstämmovalda ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka har valts för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

I tabellen nedan anges styrelseledamöterna med uppgift om befattning, år för inval och om de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och ledande befattningshavare samt i förhållande till större aktieägare.

Namn Befattning Invald Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen Oberoende i förhållande till större aktieägare
Åsa Hedin Styrelseordförande 2019 Ja Ja
Johan Ekesiöö Styrelseledamot 2019 Ja Ja
Bodil Eriksson Styrelseledamot 2019 Ja Ja
Johan A. Gustavsson Styrelseledamot 2019 Ja Ja
Fredrik Oweson Styrelseledamot 2019 Ja Nej
Jan Uddenfeldt Styrelseledamot 2019 Ja Ja

Åsa Hedin, f. 1962

Styrelseordförande sedan 2019. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Master of Science i biofysik, University of Minnesota. Bachelor’s degree, Gustavus Adolphus College. Kursen Professionellt styrelsearbete, Michael Berglund.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande och verkställande direktör i ASH&Partners AB.

Styrelseledamot i Tobii AB, E. Öhman J:or Fonder AB, Nolato Aktiebolag, CellaVision AB, C-Rad AB, Immunovia AB (publ), All Tomorrows Parties AB, Fidemso AB, HerMed Group Holding AB, BoardClic AB och Neonode, Inc.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot i Fingerprint Cards AB, Svenska rymdaktiebolaget, Elekta Instrument AB och Sensavis AB.

Innehav i Artificial Solutions: 49,996 (Datakälla: Monitor by Modular Finance)

Bodil Eriksson, f. 1963

Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Universitetsstudier, Uppsala universitet och RMI-Berghs.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Sunfleet Carsharing AB. Styrelseledamot i Swedbank AB. Verkställande direktör i Volvo Car Mobility AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot i Coop Sverige AB.

Innehav i Artificial Solutions: 0

Fredrik Oweson, f. 1968

Styrelseledamot sedan 2019 (i Artificial Solutions Holding sedan 2008). Medgrundare av och partner i Scope Capital.

Utbildning: Master of Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Artificial Solutions Holding. Styrelseledamot i Scope Capital SA, Zenterio AB (publ) och Woffel SA.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot i Mijesi AB, Mijesi Advisory AB, Zenterio AB (publ), Happy Holders AB, Happy Socks AB, Klättermusen Aktiebolag, and Min o Min Holdings AB.

Innehav i Artificial Solutions: 0

Johan Ekesiöö, f. 1954

Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Master of Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm. Master of Science, MIT Sloan School.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i MetaForce AB och T&V Holding AB. Styrelseordförande och verkställande direktör i Johan Ekesiöö AB. Styrelseledamot i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, WTS Positioning Solutions AB, Zenterio AB (publ), Ripasso Energy AB (publ) och Lingit AS.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande i Excanto AB och Telelogic AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Avega Group AB. Styrelseledamot i Baby Björn AB, IBM Nordic Aktiebolag, TIA Technology AS, Ideella föreningen Svenskt Näringsliv med firma Svenskt Näringsliv, Ideella föreningen Teknikarbetsgivarna i Sverige med firma Teknikarbetsgivarna i Sverige, Ideella Föreningen Teknikföretagen i Sverige med firma Föreningen Teknikföretagen i Sverige. Extern firmatecknare i Nordic Processor AB.

Innehav i Artificial Solutions: 77 000 (Datakälla: Monitor by Modular Finance)

Jan Uddenfeldt, f. 1950

Styrelseledamot sedan 2019 (inom Koncernen sedan 2015).

Utbildning: Teknologie doktor i teletransmissionsteori, Kungliga Tekniska högskolan. Civilingenjör i elektroteknik, Kungliga Tekniska högskolan.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Artificial Solutions, Inc. och GLO AB. Senior Advisor i Telefonaktiebolaget LM Ericsson och Sony Corporation America, Inc. Advisory Board-ledamot i Swift Navigation, Inc, Redshift Networks, Inc., Agnity Global, Inc. och Sentons USA, Inc.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot i Computer History Museum och Tarana Wireless. Executive VP Technology i Sony Mobile Communications AB. Tidigare Senior VP Technology i Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Innehav i Artificial Solutions: 10,246 (Datakälla: Monitor by Modular Finance.)

Johan A. Gustavsson, f. 1963

Styrelseledamot sedan 2019 (i Artificial Solutions Holding sedan 2008). Styrelseuppdrag i Artificial Solutions sedan 2001. Medgrundare av Artificial Solutions.

Utbildning: Master of Science, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Aros Bostadsutveckling AB, Vencom AB, Vencom Property Partners AB, Vencom Residential AB, Hop Lun International Ltd, Hobbex New Retail AB, Hober Medical AB, Improva Plastikkirurgi AB, Lidrup AB, Roslagsterminalen AB, Getängsvägen AB. Styrelseledamot i Vencom Group Holding BV, Vencom (HK) Ltd, Vencom S.a.s., VPP SARL, AB Couronne, Aros Bostad Invest AB, AOS Holding I AB, Hop Lun Scandinavia AB, , Hobbex (HK) Ltd, Rockspring Retail Holding AB, Rockspring FSPS Holding Sweden AB, Nordic Flag Property AB, Foxco Fastighetsutveckling AB, Rockspring Lidingö Centrum AB, Rockspring Lidingö AB, Rockspring Lidingö II AB, Fastighetsaktiebolaget Hermius, Fastighetsaktiebolaget Hermius 1, Fastighetsaktiebolaget Hermius 3, CBREGIP Swedish Retail Ventures AB och Ädelmarken Ekonomisk förening. Styrelsesuppleant i Aros Bostadskapital 7 AB, Gamla Lantvägen AB, Bergidl AB, Saro Projekt AB, PRP Management AB och Melancholia AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande i Bromma Blocks Centrumhandel AB, Trafikflyget 1 i Stockholm AB, Trafikflyget 3 i Stockholm AB, Trafikflyget 5 i Stockholm AB, Trafikflyget 7 i Stockholm AB och Trafikflyget 9 i Stockholm AB. Styrelseordförande i EndCo 1055 AB, Aros Bostad III AB och Aros Bostad Förvaltning AB. Styrelseledamot i ESCF II Sweden Jägersro AB, Fastica Backa AB, Trophi Centrumfastigheter 1 AB, Trophi Centrumfastigheter 2 AB, Trophi Bäckebol 1 AB, Trophi Bäckebol Centrumhandel AB, Trophi Weibullsholm AB, Trophi Boländerna AB, Trophi Arningen 1 AB, Trophi Arninge 2 AB, Trophi Tunapark AB, Fastighetsaktiebolaget Hermius 5, Fastighetsaktiebolaget Hermius 6, Fastighetsaktiebolaget Hermius 7, Fastighetsaktiebolaget Hermius 8, Fastighetsaktiebolaget Hermius 9, Fastighetsaktiebolaget Hermius 10, CBREGIP Swedish Retail Venture MidCo 1 AB, CBREGIP Swedish Retail Venture MidCo 2 AB och Aros Ordonnansen Gärdet Ekonomisk förening. Styrelsesuppleant i AROS Bostad II AB, Aros Bostadskapital T 17 Försäljnings AB.

Innehav i Artificial Solutions: Äger samtliga aktier i Vencom Group Holding BV som äger 1,014,315 aktier och AB Couronne som äger 262,750 aktier. (Datakälla: Monitor by Modular Finance.)

Ledning

Per Ottosson, f. 1970

Verkställande direktör sedan 2020.

Utbildning: Master i finans vid Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Chief Revenue Officer, VP Sales, Commercial Director Digital Workforce EMEA i IPsoft.

Innehav i Artificial Solutions: 76,833 aktier.

Chris Tew, f. 1964

Vice President, Asia Pacific Sales sedan 2019 (i Artificial Solutions Holding sedan 2019).

Utbildning: MSc Advanced Manufacturing, Brunel University; BSc Production Engineering, Kingston University

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: EVP Asia Pacific, 3radical

Innehav i Artificial Solutions: -

Fredrik Törgren, f. 1976

Chief Financial Officer sedan 2020.

Utbildning: Master of Science in Business and Administration at Stockholm School of Economics.

Andra pågående uppdrag: Deputy board member of SJ Pharma Consulting AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Chief Financial Officer of Inteno Group AB. Board member of all of Inteno Group AB’s 10 wholly-owned subsidiaries. Director, Business Area Controller for IT& Cloud Services, CFO Office, Ericsson.

Innehav i Artificial Solutions: 70,000 aktier.

Dave Parsin, f. 1967

Vice President, `{`Strategic Sales`}` sedan 2019 (i Artificial Solutions Holding sedan 2013).

Utbildning: Bachelor of Science, Electrical Engineering, Stanford University. Master of Business Administration, Harvard University.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot i Givezooks!, Inc.

Innehav i Artificial Solutions: -.

Andreas Wieweg, f. 1975

Chief Technical Officer sedan 2019 (i Artificial Solutions Holding sedan `{`2008`}`).

Utbildning: Universitetsstudier i datavetenskap och matematik, Stockholms universitet.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: -

Innehav i Artificial Solutions: 48 440 aktier.

Daniel Eriksson, f. 1976

Chief Innovation / Customer Success Officer, acting Chief Marketing Officer sedan 2020.

Utbildning: Civilingenjör Tekniska Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Senior Solutions Architect, Head of Cognitive Implementation Europe, Head of Automation, Europe i IPsoft.

Innehav i Artificial Solutions: 22,881 aktier.

För mer information om Indentive, besök: https://indentive.se/for-investerare/.