Currently browsing: Investerare

Artificial Solutions genomför en företrädesemission om upp till cirka 120 MSEK med teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar om 75 MSEK, inklusive en övertilldelningsoption om upp till 30 MSEK

Styrelsen för Artificial Solutions International AB (SSME:ASAI) (“Artificial Solutions” eller “Bolaget”) har beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en nyemission av högst 18 532 998 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Read more