Företrädesemission 2019/2020

VIKTIG INFORMATION

Informationen och dokumenten på den här delen av Artificial Solutions hemsida får enligt tillämpliga lagar och regler inte göras tillgängliga för vissa personer och följaktligen måste personer som får tillgång till dokumenten informera sig om, samt agera i enlighet med, sådana eventuella restriktioner. Vi ber dig läsa texten nedan och försäkra att du läst den, varje gång du vill öppna den här delen av hemsidan. Din försäkran måste vara sanningsenlig.

DETTA MATERIAL RIKTAR SIG INTE TILL OCH ÄR INTE TILLGÄNGLIGT FÖR PERSONER MED HEMVIST ELLER SOM BEFINNER SIG I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGOT ANNAT LAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET INTE ÄR TILLÅTET ATT KÖPA ELLER SÄLJA TECKNINGSRÄTTERNA, AKTIERNA ELLER BETALDA TECKNADE AKTIER.

Erbjudandet avseende de värdepapper som omfattas av materialet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till nyemissionen hänförliga handlingar får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i något land där sådan distribution kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där det skulle strida mot regler i sådant land.

De värdepapper som omnämns i materialet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i dess senaste form (“Securities Act”) eller i någon jurisdiktion utanför Sverige. Värdepapper får, i avsaknad av sådan registrering, inte erbjudas eller överlåtas direkt eller indirekt inom USA eller till så kallade U.S. persons (enligt definition i Regulation S i Securities Act) annat än med tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet enligt prospektet riktar sig inte heller till personer med hemvist eller som befinner sig i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika, och ej heller i övrigt till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt eller registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som implementerat Prospektförordningen, förutom i Sverige, kan erbjudandet enligt prospektet endast lämnas under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.