Pressmeddelanden

DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2021

VUNNIT FLERA VIKTIGA KUNDER APRIL TILL JUNI 2021 Nettoomsättningen uppgick till 8,2 MSEK (15,4) Nettoomsättningen*1 uppgick till 10,7 MSEK (12,5) Återkommande intäkter* uppgick till 8,8 MSEK (8,9) […]

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2021

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för andra kvartalet 2021 tisdag den 10 augusti 2021 kl 07:30. Delårsrapporten och en […]

Kommuniké från Artificial Solutions årsstämma 2021

Artificial Solutions International AB (”Bolaget”) har idag den 18 juni 2021 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade bland annat om införande av ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner, […]

Artificial Solutions årsredovisning för 2020 offentliggjord

Artificial Solutions årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats. Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska på bolagets webbplats, www.artificial-solutions.com, under sidan Investerare. För att […]

Artificial Solutions förlänger existerande obligation om 52 MSEK

Artificial Solutions International AB (“Artificial Solutions” eller “Bolaget”) meddelar idag om en överenskommelse om en förlängning av existerande obligation om 52 MSEK. Artificial Solutions meddelar idag att […]

Kommuniké från Artificial Solutions extra bolagsstämma

Artificial Solutions International AB (”Bolaget”) har idag, den 24 maj 2021, hållit en extra bolagsstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Artificial Solutions International AB (publ), org.nr 556840-2076, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 18 juni 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset […]

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Artificial Solutions International AB (publ), org.nr 556840-2076 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 24 maj 2021.

Artificial Solutions genomför en riktad nyemission om 14 117 647 aktier och tillförs därigenom cirka 120 miljoner SEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE,SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN […]

Artificial Solutions avser genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, HongKong, JAPAN, SINGAPORE,SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN […]

Hardman & Co publicerar ny analys av Artificial Solutions nya intäkts- och affärsmodell

Rapporten bekräftar ett positivt mottagande av den nya affärsmodellen för återkommande intäkter och ger en analys av viktiga milstolpar, inklusive patentportföljen, det dokumenterade teknikledarskapet, färdplanen för påskyndade av nya kundförvärv och betydande kostnadsreduktioner.

Artificial Solutions och Telefónica Deutschland / O2 skriver avtal om Conversational AI

Artificial Solutions, den ledande specialisten inom Conversational AI (CAI), meddelar idag att Telefónica Deutschland / O2, en av de ledande integrerade telekommunikationsleverantörerna i Tyskland, skriver ett nytt treårigt avtal om Conversational AI för den tyska marknaden.

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

VIKTIGT KUNDAVTAL MED DEN NYA SAASMODELLEN

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för första kvartalet 2021

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för första kvartalet 2021 tisdag den 27 april 2021 kl 07:30.

Artificial Solutions meddelar mindre ändringar av villkoren för konvertibelt låneprogram

Artificial Solutions® International AB (publ) (“Artificial Solutions”) (SSME:ASAI) har tidigare meddelat ett avtal med Nice & Green S.A. (“N&G”) om ett konvertibelt låneprogram. I syfte att underlätta administrationen av programmet har Artificial Solutions och N&G idag kommit överens om vissa ändringar av villkoren för det konvertibla låneprogrammet.

DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2020

STARK KUNDRESPONS PÅ NY SAAS-AFFÄRSMODELL

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för fjärde kvartalet 2020

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för fjärde kvartalet 2020 torsdag den 18 februari 2020 kl 07:30. Delårsrapporten och en […]

Rättelse av MAR: Ledningsförändringar i Artificial Solutions

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI, gör en rättelse av det pressmeddelande Artificial Solutions distribuerade kl. 18.30, den 11 december 2020, ”Ledningsförändringar i Artificial Solutions”, som innehöll en felaktig MAR-klassificering. Övrig information lämnad i pressmeddelandet var korrekt. Ett korrigerat meddelande följer nedan.

Ledningsförändringar i Artificial Solutions

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI, genomför förändringar i ledningen.

Det svenska AI-företaget Artificial Solutions ändrar sin affärsmodell till SaaS och omstrukturerar verksamheten för att accelera tillväxten

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI, lanserar SaaS-modell med modulbaserade AI-lösningar. I samband med att bolaget introducerar en ny molnbaserad och modulär affärsmodell görs organisationsförändringar för att möta den förändrade efterfrågan på marknaden. Den nya affärsmodellen kommer att accelera tillväxten och bidra med årliga kostnadsbesparingar på 35 miljoner kronor.

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

ÖKAT MOMENTUM FÖR NYCKELTAL – 57% TILLVÄXT I ORDERINGÅNG

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 torsdagen den 29 oktober 2020 kl 7:30 CET.

Artificial Solutions ingår ett flexibelt konvertibelt låneprogram om upp till 60 MSEK för att stödja ökad tillväxttakt

Artificial Solutions® International AB (publ), den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, har ingått ett konvertibelt låneavtal med Nice & Green S.A.

Artificial Solutions säkrar förlängning av nuvarande kredit på 11 MEUR samt ger ut teckningsoptioner för att stödja fortsatt tillväxt

Artificial Solutions® International AB, den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI,har ingått ett avtal om förlängning av sin nuvarande kreditfacilitet på 11 MEUR från den 31 mars 2021 till den 31 mars 2023.

Artificial Solutions utser Per Ottosson till ny VD

Styrelsen för Artificial Solutions har utsett Per Ottosson till ny VD. Han efterträder Lawrence Flynn som under de senaste tio åren som VD för Artificial Solutions har omvandlat företaget från ett teknikorienterat tjänsteföretag till en ledande plattformsleverantör med världsledande teknik.

Artificial Solutions utser Fredrik Törgren till ny finanschef

Med en omfattande bakgrund inom finans och investerar relationer samt en stor kunskap inom tekniksektorn, kommer Fredrik, som efterträder Chris Bushnell, som kvarstår i bolaget, att leda finans- och redovisningsavdelningen och vara finansiell rådgivare för bolagets ledningsgrupp.

DELÅRSRAPPORT APRIL TILL JUNI 2020

I det andra kvartalet har både intäkter och EBITDA stärkts. I dessa utmanande tider har vi fortsatt vara väldigt effektiva, ökat intäkterna och användningen och tecknat avtal med nya kunder och partners.

Artificial Solutions offentliggör försäljning av obligationer om 6,3 MSEK

Artificial Solutions® (SSME: ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, offentliggör försäljning av obligationer för ett nominellt värde om 6,3 MSEK. Obligationerna förfaller till betalning den 5 juni 2021.

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2020

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för andra kvartalet 2020 torsdag den 30 juli 2020 kl 7:30.

Artificial Solutions annonserar köp av obligationer för 6,3 MSEK

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), är den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, meddelar att de har köpt 6,3 MSEK obligationer som förfaller till återbetalning den 5 juni 2021 till nominellt värde för att överbrygga en överföring till en ny obligationsinnehavare.

Kommuniké från Artificial Solutions årsstämma 2020

Årsstämman beslutade bland annat om införande av två incitamentsprogram, ett emissionsbemyndigande för styrelsen och ändring av bolagsordningen avseende avstämningsdag.

Artificial Solutions genomför en riktad nyemission om 4 300 000 aktier och tillförs härigenom cirka 26,9 miljoner SEK

Styrelsen för Artificial Solutions International AB (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 8 januari 2020, beslutat om och genomfört en nyemission av 4 300 000 aktier (den ”Riktade Nyemissionen”).

Artificial Solutions avser genomföra en riktad nyemission av aktier

Artificial Solutions International AB (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”) offentliggör idag en avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 20-25 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”).

Artificial Solutions publicerar årsredovisning för 2019

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, har idag publicerat årsredovisningen för 2019 och den finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.artificial-solutions-com, under sidan Investerare.

Artificial Solutions: 12 månaders förlängning och nya villkor för obligationer

Artificial Solutions® (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, meddelar att de kommit överens om en 12-månaders förlängning av obligationer om 52 MSEK som tidigare skulle återbetalas den 5 juni 2020. Återbetalningen av obligationerna kommer nu att ske den 5 juni 2021.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARTIFICIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL AB

Aktieägarna i Artificial Solutions International AB, org.nr 556840-2076 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 kl. 11.00 hos Cirio Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.

Delårsrapport Januari Till Mars 2020

Stark Tillväxt Och Stabil Utveckling Av Våra Nyckeltal

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapporten för första kvartalet 2020 och senareläggning av årsredovisningen

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för första kvartalet 2020 måndagen den 18 maj 2020 kl 7:30.

Artificial Solution ger en uppdatering angående Covid-19

Artificial Solutions® (SSME: ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, tillhandahåller idag en uppdatering om vidtagna åtgärder avseende Covid-19 pandemin, för att säkerställa att bolaget är väl positionerat när länder börjar att öppna upp.

ARTIFICIAL SOLUTIONS SENARELÄGGER ÅRSSTÄMMAN OCH OFFENTLIGGÖRANDET AV ÅRSREDOVISNINGEN

Artificial Solutions AB:s styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman som skulle hållits den 19 maj, givet de osäkra och accelererande konsekvenserna av COVID-19.

Artificial Solutions tillkännager ett förlängt treårigt avtal med Swisscom värt minst 10,6 miljoner SEK

Artificial Solutions® (SSME: ASAI), den ledande aktören inom Conversational AI, har idag slutit ett avtal med den schweiziska telekomleverantören Swisscom, vilket innebär en förlängning med tre år.

Delårsrapport Oktober Till December 2019

Tillväxtplaner Säkrade Genom Fulltecknad Företrädesemission

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019 torsdagen den 27 februari 2020 kl 7:30. Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas tillgängliga på www.artificial-solutions.com/investor-relations.

Artificial Solutions förträdesemission fulltecknad

Artificial Solutions International AB:s (publ) (SSME:ASAI) (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet av nyemissionen av högst 18 532 998 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 12 december 2019 och som godkändes av extra bolagsstämman den 8 januari 2020 (”Företrädesemissionen”).

Artificial Solutions offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt proformaredovisning

Artificial Solutions International AB (SSME:ASAI) (“Artificial Solutions” eller “Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken offentliggjordes den 12 december 2019 (”Företrädesemissionen”).

KOMMUNIKÉ FRÅN ARTIFICIAL SOLUTIONS EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Artificial Solutions International AB (publ):s, (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”) extra bolagsstämma ägde rum onsdagen den 8 januari 2020 hos Cirio Advokatbyrå i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I Artificial Solutions International AB (publ)

Aktieägarna i Artificial Solutions International AB (publ), org.nr 556840-2076 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 januari 2020 kl. 11.00 hos Cirio Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Artificial Solutions genomför en företrädesemission om upp till cirka 120 MSEK med teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar om 75 MSEK, inklusive en övertilldelningsoption om upp till 30 MSEK

Styrelsen för Artificial Solutions International AB (SSME:ASAI) (“Artificial Solutions” eller “Bolaget”) har beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en nyemission av högst 18 532 998 nya aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

Delårsrapport Juli Till September 2019

Fortsatt positiv utveckling av orderingång och orderstock – samtidigt som arbetet med att säkra kapitalstrukturen fortgår för att driva tillväxt

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapporten för tredje kvartalet 2019

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för tredje kvartalet 2019 torsdagen den 14 november 2019 kl 7:30.

Circle K utvecklar konversationell AI med Artificial Solutions plattform

Artificial Solutions (FNSE:ASAI), ledande leverantör av konversationell AI för företag meddelade idag, den 21 augusti 2019, att Circle K valt Teneo® som plattform för sina konversationella AI-applikationer. Applikationerna ska förbättra kundupplevelsen för Circle K:s kunder i Skandinavien och Baltikum.

Delårsrapport April till Juni 2019

Stark tillväxt i orderingång och orderstock.

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för andra kvartalet 2019

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI), den ledande specialisten på Conversational AI, kommer publicera sin delårsrapport för andra kvartalet 2019 onsdagen den 14 augusti 2019 kl 7:30.

Artificial Solutions inleder partnerskap med Capgemini

Artificial Solutions®, ledande inom konversationell AI för företag, meddelar idag att de inleder partnerskap med Capgemini. Partnerskapet ger Capgemini tillgång till Artificial Solutions prisbelönta plattform Teneo® som en del av sina tjänster inom digital transformation.

Artificial Solutions lanserar portal med målet att minimera chatbot-frustration hos utvecklare

Artificial Solutions (FNSE:ASAI), ledande inom konversationell AI för företag, meddelar idag att de lanserar portalen Teneo Developers. Portalen är skapad för utvecklare som vill skapa virtuella assistenter med intelligent design och funktion men inte hittat lösningen för att lyckas.

Korrigering – Artificial Solutions International AB: Delårsrapport KV1 2019

Rättelsen avser att hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning inte inkluderats i föregående pressmeddelande vilket nu ingår i detta pressmeddelande.

Delårsrapport kv1 2019

Intäkter och resultat enligt plan, stark tillväxt av orderstocken.

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapport för första kvartalet 2019

Artificial Solutions® (FNSE: ASAI ), den ledande specialisten på Conversational AI, kommer publicera sin delårsrapport för första kvartalet 2019 tisdagen den 14 april 2019 kl 7:30. Rapport och presentation […]

Artificial Solutions noteras på Nasdaq First North

Artificial Solutions®, den ledande specialisten på Conversational AI*) för företag, meddelade idag att det omvända förvärvet av Indentive AB och att den följande omvända spliten av dess aktier genom vilken 30 aktier sammanlagts till en (1) aktie nu är genomförd och att det idag är den första dagen för handel i aktierna för Artificial Solutions International AB (ticker: ASAI) på Nasdaq First North i Stockholm.

Artificial Solutions International AB (tidigare Indentive ab) offentliggör bolagsbeskrivning

Styrelsen för Artificial Solutions International AB (tidigare Indentive AB) (Nasdaq First North: INDEN B) (”Artificial Solutions”) har upprättat en bolagsbeskrivning med anledning av Artificial Solutions förvärv av samtliga aktier i Artificial Solutions Holding ASH AB (”Artificial Solutions Holding”) genom apportemission samt med anledning av Artificial Solutions fortsatta notering på Nasdaq First North, som har godkänts av Nasdaq First North idag den 5 mars 2019. Aktiens nya kortnamn är ASAI (tidigare INDEN B).

Kommentarer gällande kommunicerade företagshändelser och aktiekursutveckling

Årsstämman för Artificial Solutions International AB (tidigare Indentive AB) (Nasdaq First North: INDEN B) (”Artificial Solutions”) beslutade den 28 februari 2019 om tre företagshändelser som kan förväntas ha en inverkan på priset på Artificial Solutions aktier på First North.