Pressmeddelanden

Artificial Solutions publicerar prospekt i samband med företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i Artificial Solutions International AB

PRESSMEDDELANDE 30 januari 2023 Artificial Solutions International AB ("Bolaget") har idag, den 30 januari 2023, hållit en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier och övriga därmed sammanhängande förslag.  

Read more

Artificial Solutions tecknar bindande omförhandlat kreditavtal

Artificial Solutions International AB (publ) ("Artificial Solutions" eller "Bolaget") meddelar idag att ett bindande ändrings- och bekräftelseavtal avseende det omförhandlade kreditavtalet med långivaren Capital Four-Private Debt IV Fund DMS QIAIF PLATFORM ICAV ("Capital Four") har undertecknats.

Read more

Korrektion: Kallelse till extra bolagsstämma i Artificial Solutions International AB

Korrigeringen avser en felaktig hänvisning till förordningen om marknadsmissbruk ("MAR") i pressmeddelandet som distribuerades klockan 18:15 den 23 december 2022, som nu har tagits bort från detta pressmeddelande. Övrig information i pressmeddelandet var korrekt. Ett korrigerat pressmeddelande följer nedan.

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i Artificial Solutions International AB

Aktieägarna i Artificial Solutions International AB kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas den 30 januari 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm.

Read more

Offentliggör företrädesemission 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Read more

Artificial Solutions International (publ) offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Read more

Kommuniké från Artificial Solutions årsstämma 2022

Artificial Solutions International AB (”Bolaget”) har idag den 30 maj 2022 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade bland annat om införande av ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner, förändring i styrelsen, ett emissionsbemyndigande för styrelsen, beslut om sammanläggning av aktier samt ändring i bolagsordningen.

Read more

Artificial Solutions årsredovisning för 2021 offentliggjord

Artificial Solutions årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Artificial Solutions International AB (publ)

Aktieägarna i Artificial Solutions International AB (publ), org.nr 556840-2076, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 maj 2022.

Read more