Pressmeddelanden


Rättelse: Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapporten för första kvartalet 2020 och senareläggning av årsredovisningen

Rättelsen avser felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Read more

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapporten för första kvartalet 2020 och senareläggning av årsredovisningen

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI (https://finance.yahoo.com/quote/ASAI.ST/?guccounter=1)), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för första kvartalet 2020 måndagen den 18 maj 2020 kl 7:30.

Read more

Artificial Solution ger en uppdatering angående Covid-19

Artificial Solutions® (SSME: ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, tillhandahåller idag en uppdatering om vidtagna åtgärder avseende Covid-19 pandemin, för att säkerställa att bolaget är väl positionerat när länder börjar att öppna upp.

Read more

Artificial Solutions Senarelägger Årsstämman Och Offentliggörandet Av Årsredovisningen

Artificial Solutions AB:s styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman som skulle hållits den 19 maj, givet de osäkra och accelererande konsekvenserna av COVID-19. Under rådande läge kommer beslutet att skjuta på årsstämman ge bolaget och styrelsen bättre möjlighet att utvärdera situationen. Artificial Solutions avser att hålla årsstämma onsdagen den 17 juni 2020. Förhoppningen är…

Read more

Artificial Solutions tillkännager ett förlängt treårigt avtal med Swisscom värt minst 10,6 miljoner SEK

Artificial Solutions® (SSME: ASAI), den ledande aktören inom Conversational AI, har idag slutit ett avtal med den schweiziska telekomleverantören Swisscom, vilket innebär en förlängning med tre år. Det nya kontraktet uppskattas vara värt minst 10,6 miljoner kronor totalt i orderingång, där mer än hälften av värdet ska redovisas som intäkter under 2020. Avtalet består i…

Read more

Delårsrapport Oktober Till December 2019

Tillväxtplaner Säkrade Genom Fulltecknad Företrädesemission

Read more

Artificial Solutions: Inbjudan till presentation av delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019

Artificial Solutions® (FNSE:ASAI), den ledande specialisten inom Conversational AI, kommer att publicera delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019 torsdagen den 27 februari 2020 kl 7:30. Delårsrapporten och en kort presentation kommer att finnas tillgängliga på www.artificial-solutions.com/investor-relations.

Read more

Artificial Solutions förträdesemission fulltecknad

Artificial Solutions International AB:s (publ) (SSME:ASAI) (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet av nyemissionen av högst 18 532 998 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 12 december 2019 och som godkändes av extra bolagsstämman den 8 januari 2020 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden avslutades den 11 februari 2020. Företrädesemissionen…

Read more

Artificial Solutions offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt proformaredovisning

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT ELLER ANNARS STRIDER MOT REGLERNA I SÅDAN JURISDIKTION.

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN Artificial Solutions extra bolagsstämma

Artificial Solutions International AB (publ):s, (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”) extra bolagsstämma ägde rum onsdagen den 8 januari 2020 hos Cirio Advokatbyrå i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Read more