Artificial Solutions förträdesemission fulltecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT ELLER ANNARS STRIDER MOT REGLERNA I SÅDAN JURISDIKTION.

Artificial Solutions International AB:s (publ) (SSME:ASAI) (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet av nyemissionen av högst 18 532 998 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 12 december 2019 och som godkändes av extra bolagsstämman den 8 januari 2020 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden avslutades den 11 februari 2020. Företrädesemissionen fulltecknades och det slutgiltiga utfallet visar att 7 127 703 aktier, motsvarande cirka 76,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 4 277 592 aktier, motsvarande cirka 23,1 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Den övertilldelningsoption som gav möjlighet att emittera ytterligare högst 4 615 500 aktier motsvarande högst cirka 30 MSEK har inte utnyttjats. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen en emissionslikvid om cirka 120,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Utfallet

Utfallet visar att 76,9 procent av Företrädesemissionen, motsvarande omkring 92,7 MSEK, tecknades med stöd av teckningsrätter. Resterande 23,1 procent, motsvarande omkring 27,8 MSEK, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.

Styrelsen har i enlighet med beslutade tilldelningsprinciper tilldelat samtliga 18 532 998 erbjudna aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 120,5 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen.

Den övertilldelningsemission som beskrevs i det prospekt som offentliggjordes den 20 januari 2020 kommer inte att utnyttjas.

Genom Företrädesemissionen kommer sammanlagt 18 532 998 aktier att emitteras, vilket tillför Bolaget totalt cirka 120,5 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen.

Såsom tidigare meddelats förväntas den likvid som inbringats genom Företrädesemissionen vara tillräcklig för att, enligt Bolagets rådande affärsplan, finansiera verksamheten fram till den tidpunkt då Bolaget uppnått ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

”Jag vill personligen tacka våra befintliga aktieägare för deras stöd i den framgångsrika emissionen och ta chansen att välkomna nya aktieägare till bolaget. Vi ser fram emot att säkra verksamhetens ekonomiska framtid genom denna solida grund och kommer att investera pengarna klokt för att säkra nya kunder och partnerskap, vidareutveckla en solid bas av framgångsrika kundimplementeringar samt fortsätta driva affärsmodellen mot högre marginaler.” – Kommenterar Lawrence Flynn, VD.

Tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter

Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning.

Antal aktier, röster, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka med 18 532 998 till 43 243 663. Aktiekapitalet kommer genom Företrädesemissionen att öka med 33 359 396,97 SEK till 77 838 594,73 SEK.

Företrädesemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 42,9 procent av kapitalet och rösterna för befintliga aktieägare som inte tecknat sig, efter genomförandet av transaktionen.

Leverans av aktier

Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att omvandlas till nya aktier så snart Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 27 februari 2020. Fram till dess pågår handel med BTA på Nasdaq First North Growth Market.

Prospekt

För fullständig information om Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.artificial-solutions.com) och Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).

Rådgivare

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare till Artificial Solutions och Cirio Advokatbyrå är legal rådgivare till Artificial Solutions i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lawrence Flynn, VD, Artificial Solutions International AB

+46 8 663 54 50

lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Erik Penser Bank är Artificial Solutions Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: +46 8 463 80 00

certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Artificial Solutions International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08:30 CET.

Om Artificial Solutions International AB

Artificial Solutions® är den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo®, är utvecklad för det globala företaget och gör det möjligt för företagsanvändare att samarbeta med utvecklare för att på kort tid skapa sofistikerade och mycket intelligenta Conversational AI-applikationer på 35 språk för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om vad kunderna verkligen tycker och tänker.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk, såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Den används redan dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen.

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Artificial Solutions. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Artificial Solutions har endast skett i enlighet med det prospekt som Artificial Solutions offentliggjorde den 20 januari 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess nuvarande lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller tillämplig lag i annat land, och får därför inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika  eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller åtgärd än de krav som följer av svensk rätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *