Artificial Solutions ingår ett flexibelt konvertibelt låneprogram om upp till 60 MSEK för att stödja ökad tillväxttakt

Artificial Solutions® International AB (publ) (“Artificial Solutions”) (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI, har ingått ett konvertibelt låneavtal med Nice & Green S.A. (”N&G”) genom vilket konvertibler om upp till 60 MSEK kan komma att emitteras över en fjortonmånadersperiod som kan förlängas av Artificial Solutions. Konvertiblerna kan konverteras till aktier med 7 procents rabatt i förhållande till marknadspris. Syftet är att stödja företagets satsning på att öka den globala försäljningstillväxten för sina lösningar inom conversational AI. Sedan Per Ottosson nyligen utnämndes till ny VD syftar finansieringen vidare till att göra det möjligt för den nya ledningen att öka marknadspenetrationen och tillväxttakten.

”Styrelsen ser att bolaget har ett utmärkt tillfälle att stärka sin marknadsposition avsevärt. Genom utnämningen av Per Ottosson till ny vd och den finansiering av konvertibler som presenteras idag, är vi redo att ta företaget till en ny nivå. Detta ger den nya ledningen ett tydligt mandat att öka försäljnings- och marknadsföringsinsatserna för att höja tillväxttakten”, kommenterar Åsa Hedin, styrelseordförande för Artificial Solutions.

Finansieringen tillhandahålls av N&G, ett schweiziskt företag specialiserat på skräddarsydda finansieringslösningar för börsnoterade tillväxtföretag. Enligt finansieringsavtalet åtar sig N&G att teckna konvertibler med ett nominellt värde på sammanlagt upp till 60 MSEK, i trancher om upp till 10 MSEK vardera för de två inledande månaderna och därefter i trancher om maximalt 5 MSEK per månad. Artificial Solutions har åtagit sig att utnyttja 20 MSEK av åtagandet, med möjlighet att utnyttja ytterligare upp till 40 MSEK. N&G erhåller en avgift (“commitment fee”) för varje tranche som betalas till Artificial Solutions. Styrelsen i Artificial Solutions har idag beslutat att utnyttja den första tranchen om 10 MSEK.

Respektive konvertibel-tranche har en löptid på tolv månader, löper utan ränta, är icke säkerställda och ej överlåtbara. Konvertiblerna kan konverteras till aktier med 7 procents rabatt i förhållande till Artificial Solutions aktiekurs vid tidpunkten för konvertering, enligt en överenskommen plan. Artificial Solutions har rätt att istället lösa in konvertiblerna kontant mot en avgift motsvarande 3 procent av det nominella beloppet. Beloppen som N&G har rätt att konvertera till aktier är begränsade vid varje given månad för att begränsa utspädningseffekten och undvika ett överutbud av aktier.

De 20 MSEK som bolaget har förbundit sig att utnyttja kommer att leda till en utspädning om cirka 3,9 procent baserat på aktiens stängningskurs handelsdagen före detta offentliggörande (11,15 SEK). En högre aktiekurs medför en lägre utspädningseffekt, och vice versa.

Avtalet med N&G inkluderar också ett vinstdelningsprogram som ger kontant ersättning till Artificial Solutions beräknat som en procentandel av nettovinster som N&G realiserar vid försäljning av aktier som emitterats genom utnyttjande av konvertibler, vilket kan minska Artificial Solutions totala finansieringskostnad.

De nya aktier som emitteras vid konvertering kommer att ha samma rättigheter som övriga stamaktier och de kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Företaget bibehåller rätten att använda andra former av finansiering.

För att möjliggöra finansieringsavtalet har en av bolagets största aktieägare, ingått ett avtal med N&G om utlåning av aktier i Artificial Solutions. Aktielånet är säkerställt genom pant över konvertiblerna. Artificial Solutions kommer att erlägga en marknadsmässig avgift till aktielånaren för tillhandahållandet av aktielånet. För att efterleva det finansiella regelverket, kommer N&G att redovisa korta positioner motsvarande det antal aktier som konverterats men ännu ej levererats och sålts i marknaden.

Antalet nya aktier som emitteras i samband med konverteringar av konvertiblerna kommer att meddelas av Artificial Solutions på bolagets webbplats i Investerarsektionen. Skulle en betydande konvertering av konvertibler förekomma, med en eventuell inverkan på aktiekursen, kommer Artificial Solutions att utfärda ett separat pressmeddelande som informerar marknaden om konverteringen.

För mer information:
Åsa Hedin, Styrelseordförande

Tel: +46 73 366 65 53
E-mail: asa.hedin@ashpartners.com

Denna information är sådan information som Artificial Solutions International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2020 kl. 22:00 (CEST).

Artificial Solutions International AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *