Artificial Solutions säkrar förlängning av nuvarande kredit på 11 MEUR samt ger ut teckningsoptioner för att stödja fortsatt tillväxt

Artificial Solutions® International AB (publ) (“Artificial Solutions”) (SSME:ASAI), den ledande specialisten inom kommersiell Conversational AI,har ingått ett avtal om förlängning av sin nuvarande kreditfacilitet på 11 MEUR från den 31 mars 2021 till den 31 mars 2023. Dessutom har teckningsoptioner emitterats till kreditgivarna, med rätt för dem att teckna nya aktier i Artificial Solutions för 5 MEUR till kursen 32 SEK per aktie fram till den 31 mars 2023. Förlängningen är avsedd att stödja företagets fortsatta tillväxt.

”Förlängningen av vår kreditfacilitet kommer att stödja företagets arbete för fortsatt tillväxt globalt och teckningsoptionsavtalet med ett lösenpris på 32 SEK per aktie är en tydlig signal om våra kreditgivares starka tro på Artificial Solutions tillväxtpotential”, kommenterar Lawrence Flynn, VD för Artificial Solutions.

De 1 562 500 teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt inom gällande bemyndigande från årsstämman. Om alla teckningsoptioner utnyttjas är utspädningseffekten 3,2% och Artificial Solutions tillförs då cirka 5 MEUR (50 MSEK).

För ytterligare information:
Lawrence Flynn, CEO, Artificial Solutions
Tel: +44 (0)1635 523267
Email: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Denna information är sådan som Artificial Solutions International AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades för publicering genom ovanstående kontaktpersons försorg klockan 21:40 CET den 4 oktober 2020.

Artificial Solutions International AB (publ) (SSME:ASAI) är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med kortnamnet ASAI. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-mail certifiedadviser@penser.se).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *