DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2020

STARK KUNDRESPONS PÅ NY SAAS-AFFÄRSMODELL

JANUARI – DECEMBER 2020

 • Orderingången* uppgick till 44,9 MSEK (62,7)
 • Orderstocken* uppgick till 35,2 MSEK (49,9)
 • Nettoomsättningen uppgick till 53,8 MSEK (49,1)
 • Återkommande intäkter uppgick till 40,4 MSEK (27,1)
 • Användningsintäkterna ökade till 31% (16)
 • Bruttomarginalen ökade till 66% (61)
 • Justerad EBITDA uppgick till -78,0 MSEK (-112,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -3,2 SEK (-7,4)

OKTOBER – DECEMBER 2020

 • Orderingången* uppgick till 9,4 MSEK (17,0)
 • Nettoomsättningen uppgick till 9,7 MSEK (11,0)
 • Återkommande intäkter uppgick till 7,6 MSEK (5,9)
 • Användningsintäkterna ökade till 30% (4)
 • Bruttomarginalen uppgick till 65% (55)
 • Justerad EBITDA uppgick till -15,1 MSEK (-30,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,0 SEK (-1,5)

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Per Ottosson ny VD från och med 2 november
 • Beslut om implementation av ny SaaS affärs- och leveransmodell
 • Genomfört åtgärder för att anpassa organisationen till den nya affärsmodellen och för lönsam tillväxt
 • Rörelsekostnader reducerade med 40%
 • SelectQuote – en amerikansk försäkringsmäklare – första kunden i det nya SaaS-erbjudandet
 • HelloFresh utökar sin investering i Teneo-plattformen
 • Ingick ett konvertibelt låneavtal om upp till 60 MSEK
 • Förlängning av lånefacilitet om 117 MSEK från den 31 mars 2021 till den 31 mars 2023

HÄNDELSER EFTER KVARTALET                                          

 • Daniel Eriksson ansluter som Chief Innovation & Customer Success Officer
 • Ett flertal rekryteringar inom försäljningsorganisationen för att accelerera den nya affärs- och leveransmodellen
 • Erhöll 7.3 MSEK i skatteåterbäring i januari 2021 relaterat till R&D-utveckling som bolaget gjort 2018

NYCKELTAL

(För definitioner se sidan 20 samt * för klargörande på sidan 5)

MSEKOKT–DEC 2020OKT–DEC 2019JAN–DEC 2020JAN–DEC 2019
Orderingång*9,417,044,962,7
Orderstock*35,249,935,249,9
Nettoomsättning9,711,053,849,1
Återkommande intäkter7,65,940,427,1
Användningsintäkter %30%4% 31%16% 
Bruttomarginal %65%55%66%61%
Justerad EBITDA-15,1-30,6-78,0-112,8
Resultat per aktie, SEK-1,0-1,5-3,2-7.4
Kassaflöde från den löpande verksamheten-18,6-32,4-75,9-144,4

VD ORD

Mitt första kvartal blev ett förändringens kvartal för Artificial Solutions. När vi inledde kvartalet i oktober 2020 hade vi långtgående diskussioner med många stora intresserade kunder, men diskussionerna ledde inte till kontrakt. Det var dags för förändring. Vår teknologi är en av de bästa på marknaden, en av de få som kan leverera en komplett lösning. Vi har också fantastiska kunder i USA och Europa. Kunder som satsar hårt på Teneo plattformen och som vi är mycket tacksamma för och beroende av i vår utveckling. Vi är övertygade om att Artificial Solutions nu är mycket väl positionerat att ta marknadsandelar.

Jag tillträdde som VD i början av fjärde kvartalet med styrelsens uppdrag att modernisera och vitalisera Artificial Solutions affärsmodell och leveransmodell. Marknadens efterfrågan på ny affärs- och leveransmodell hade pådriven av pandemin ändrats snabbare än förutsett. Kunder kräver låga inträdeskostnader och leverans som en tjänst och Artificial Solutions tidigare licensbaserade affärsmodell fångade inte upp kundernas behov i tillräckligt hög grad. Idag vill kunder i allt högre utsträckning inte heller sköta sin plattform själva. Vi bestämde oss för att accelerera ett förändringsarbete maximalt – ett strategibyte som borde tagit ett år genomförde vi på ett kvartal. Våra existerande kunder älskar förändringen och nya intresserade kunder tillkommer varje dag. Vi är nu mycket starkt positionerade att ta marknadsandelar under de kommande åren.

NYA AFFÄRSMODELLEN – SaaS

I början av december kommunicerade vi den strategiska förflyttningen till affärs- och leveransmodellen SaaS (software as a service). Denna modell ökar kraftigt i preferens i våra kundsegment då kundens kostnad (våra intäkter) i högre utsträckning än tidigare baseras på kundernas tillväxt. Med SaaS minskar den finansiella tröskeln för nya kunder att snabbt och enkelt kunna komma igång och använda vår unika teknologi för att stärka produktivitet och potentiell försäljning.

Genom att fler och fler av aktörerna på marknaden vilar på SaaS-modellen skapas en konkurrensfördel då kunden inte förbinder sig till åtaganden innan deras verksamhet är mogen. Med den nya modellen får Artificial Solutions mycket bättre visibilitet på framtida och återkommande intäkter. Vår ambition att öka transaktionsvolymerna sammanfaller väl med kundernas egna ambitioner – de vill styra över så många transaktioner som möjligt till automatiska system, inklusive konversationell AI, för att effektivisera sin verksamhet och öka kvaliteten.

CLOUD LEVERANSMODELL FÖR FRAMTIDEN

I företagskritiska applikationer är Microsofts cloud Azure den ledande plattformen. Microsoft kan stora organisationers behov bättre än någon annan. När vi nu tar ett snabbt steg in i en SaaS leverans är det naturligt att göra det baserat på Microsoft Azure. Vill man i sin Azure-strategi bygga snabbare konversationell AI än med någon annan lösning så gör man det med Teneo samtidigt som man utnyttjar de verktyg som finns i Azure. Ett Center of Excellence på en av de ”Stora Fyra” (en av de fyra revisionsgiganterna) har fått testa Teneo i Azure och konstaterar att kombinationen med Teneo, Azure och Microsofts tjänst LUIS gör att man bygger dubbelt så snabbt och med hälften så många resurser med oöverträffad ROI som följd. Vi ser enbart fördelar och möjligheter att följa Microsoft LUIS genom att erbjuda de 1700 kunder globalt som påbörjat sin resa med LUIS att antingen bygga allting själva eller att använda Teneo®.

CUSTOMER SUCCESS ERSÄTTER PROFESSIONAL SERVICES

Efter 20 års utveckling och oerhört fokus på konversationell AI erbjuder vår Teneo® plattform en bred och djup funktionalitet för att bygga lösningar för konversationell AI. Våra kunder kommer från offentlig sektor, bank, försäkring, handel och telekom i USA och Europa. Vi har en horisontell lösning i en marknad som idag i huvudsak är organiserad efter bransch eller funktion. Där konkurrenterna jobbar i en viss industri och erbjuder branschspecifik kompetens kan vi jobba horisontellt. Slutgiltiga användningsområdet för en kund styrs av kunden eller en integratör. Vår roll blir att stödja kunden eller partnern – det gör vi i en Customer Success modell på samma sätt som de flesta framgångsrika SaaS-bolag gör.

LUIS^Teneo®

Vi kallar vår cloudtjänst LUIS^Teneo® (LUIS to the power of Teneo). Alla de 1700 organisationer som idag använder MS Azure och MS LUIS kan omedelbart dra nytta av fördelarna som våra kunder sett med Teneo.

Andra kunder kommer välja Azure och LUIS för att få fördelarna som kombinationen LUIS^Teneo® ger. Vi har redan fått en första sådan kund i SelectQuote. Genom att leverera en komplett utvecklingsmiljö, en stabil driftsplattform samt möjligheten att effektivt bygga på 36 språk och dialekter samtidigt så gör vi Microsoft AZURE och LUIS ännu starkare. Våra fantastiska kunder kan välja att ligga kvar i den leveransmodell de är i idag eller flytta till LUIS^Teneo®. Flera har redan bestämt sig för att byta men många kommer också vara kvar och stödjas lika bra framöver.

BETYDANDE MARKNADSPOTENTIAL

Vi har haft ett uttalat mål att nå ett positivt kassaflöde under ett flertal år. Då detta är prioriterat är det också viktigt att analysera marknaden. Marknaden växer 20-25% per år och är värd 350 miljarder kronor (IDC: WorldWide Artificial Intelligence Spending Guide 2020). Med vår starka teknologi, starka globala kunder samt de förändringar vi nu genomfört har vi alla förutsättningar på plats att ta del av den tillväxten. Kassaflöde kommer att styras av den tillväxttakt vi väljer.

VÅR TEKNOLOGI

Teneo är en integrerad utvecklingsmiljö som möjliggör för organisationer att bygga bottar medan man maximerar sina resurser genom snabb utveckling, snabb driftsättning, ökad funktionalitet och större skalbarhet. Vårt erbjudande är idag som följer:

 • Teneo Studio, ett grafiskt gränssnitt för att utveckla konversationell AI.
 • Teneo Engine, en driftsmiljö som förbättrar modeller för Machine Learning med lingvistiska regler och kunskap.
 • Teneo Data, en analysplatform som gör det möjligt att analysera kundernas konversationer och förbättra AI-lösningen.
 • Teneo Languages – över 30 inhemska språkpaket som gör att man kan lansera flera språk i AI-lösningen snabbare än med någon annan teknologi.

INTERN OMSTÄLLNING OCH ORGANISATIONSUTVECKLING GER KOSTNADSBESPARINGAR

En helt ny affärsmodell kräver en genomgripande förändring av bolagets interna organisation, struktur och sätt att arbeta. Fokus framåt ligger på utveckling och en ny försäljningsinriktning. Vi är övertygade om att de förändringar vi genomfört inte bara kommer att ge effekt på kort sikt genom kostnadsbesparingar utan även göra bolaget mer snabbrörligt.

Vi har avyttrat den asiatiska rörelsen till vår tidigare VD där och som nu är ny partner till oss i regionen. Vi har förenklat vår organisationsstruktur med färre chefer samt fokuserat på att förenkla de interna processerna och vår legala struktur för att få ned våra operativa kostnader. Vi har också inlett ett samarbete med vår före detta konsultchef som anställt flera av de duktiga konsulter som lämnat oss för att kunna stödja kunderna.

Inom ramen för vårt nya partnerprogram har vi fokuserat på Cognizant, Deloitte, CSGi, Accenture och TechMahindra för att kunna leverera lösningar. Våra partners är viktigare än någonsin då vi själva inte levererar konsulttjänster och mycket värdefulla för oss i vår ambition att nå nya kunder.

Vi har de senaste månaderna rekryterat personer till ledande befattningar, med stor erfarenhet av SaaS och AI.

Anpassningen av organisationen har fått ett starkt positivt mottagande internt. Vi kan redan nu se effekterna av vår lägre kostnadsbas och vi kommer få full effekt av anpassningen i Q1 2021. Vi bedömer att våra operativa kostnader i Q1 2021 kommer ha en årstakt på cirka 105 MSEK. Detta kan jämföras med våra operativa kostnader i Q1 2020, det enda kvartalet utan påverkan av permitteringsstöd och liknande stöd relaterat till Covid-19, om 44,4 MSEK, motsvarande en årstakt om nästan 178 MSEK. Kostnadsanpassningen leder till att bolaget kan fortsätta självfinansierat eller öka investeringstakten för att följa med marknaden.

VÅR TEKNOLOGI MÅNGDUBBLAR KRAFTEN INOM KONVERSATIONELL AI

Artificial Solutions lösningar gör att man snabbare kan utveckla avancerade lösningar för konversationell AI, oavsett plattform. Lösningar baserade på vår teknologi är också vida överlägsna i fråga om skalbarhet, antal språk och transaktionsvolymer. Det är fantastiskt att få jobba med det starka och internationella utvecklingsteam som gör detta möjligt och de närmaste åren har vi en verklig möjlighet att etablera oss som en accelerator hos ledande aktörer inom konversationell AI, däribland Microsoft.

Vår teknologi kan skala från en enkel chatbott till att hantera hundratusentals sessioner varje dag på olika språk, som dessutom kan tillämpas horisontellt vilket öppnar upp en än större marknad.

Med en av de mest tekniskt avancerade plattformarna på marknaden står vi mycket starka i den globala konkurrensen. Med en SaaS-baserad modell kommer vi att hjälpa våra kunder att bli produktiva och konkurrenskraftiga. Artificial Solutions teamet kommer att accelerera den tillväxt som Teneo förtjänar. 

Jag och hela ledningen känner att vi med dessa kraftiga förändringar står väldigt starka för framtiden. Vi märker det redan i de alltfler kunddiskussioner vi har och jag hoppas att snart kunna återkomma med flera nya spännande LUIS^Teneo kundengagemang.

Per Ottosson, VD

Denna information är sådan information som Artificial Solutions International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 kl. 07.30 CET.

Kontaktinformation Per Ottosson, VD Artificial Solutions:
+46707472494
per.ottosson@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB (publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 36 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. 

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *