DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

ÖKAT MOMENTUM FÖR NYCKELTAL –  57% TILLVÄXT I ORDERINGÅNG

JULI – SEPTEMBER 2020

 • Orderingången uppgick till 9,6 MSEK (6,1)
 • Orderstocken uppgick till 39,7 MSEK (46,9)
 • Nettoomsättningen uppgick till 13,3 MSEK (12,8)
 • Bruttomarginalen uppgick till 71% (62)
 • Användningsintäkter ökade till 33% av nettoomsättningen (21)
 • Justerad EBITDA uppgick till -17,9 MSEK (-26,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,7 SEK (-1,7)

JANUARI – SEPTEMBER 2020

 • Orderingången uppgick till 35,6 MSEK (45,7)
 • Orderstocken uppgick till 39,7 MSEK (46,9)
 • Nettoomsättningen uppgick till 44,1 MSEK (38,1)
 • Bruttomarginalen ökade till 67% (58)
 • Användningsintäkter ökade till 32% av nettoomsättningen (19)
 • Justerad EBITDA uppgick till -62,8 MSEK (-82,2)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,2 SEK (-5,8)

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • ICA, Sveriges ledande detaljhandelsaktör, ökar investeringen i Teneo-plattformen
 • Skoda, enhet i globala biltillverkaren Volkswagen Group, ökar investeringen i Teneo-plattformen   
 • Nya partnerskapsavtal med Automation Anywhere (automationsmjukvara) och Talkdesk (CallCenter)
 • Utser Per Ottoson till ny VD med start från 2 november
 • Utser Fredrik Törgren som CFO från och med 7 september

HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Nytt partnerskapsavtal med QualityArc (en ledande australiensisk konsultfirma fokuserad på AI)
 • Ingick ett konvertibelt låneavtal om upp till 60 MSEK
 • Förlängning av lånefacilitet om 117 MSEK från den 31 mars 2021 till den 31 mars 2023
 • Emission av 1 562 500 teckningsoptioner (lösenkurs om 32 SEK) till långivarna som del i förlängningen
 • Korttidspermitteringar avslutas – alla anställda återgår till att arbeta i enlighet med normal arbetstid från 1 november

NYCKELTAL

MSEKJUL–SEP 2020JUL–SEP 2019JAN–SEP 2020JAN–SEP 2019HELÅR 2019
Orderingång9,66,135,645,762,7
Orderstock39,746,939,746,949,9
Nettoomsättning13,312,844,138,149,1
Bruttomarginal %71%62%67%58%61%
Justerad EBITDA-17,9-26,9-62,8-82,2-112,8
Intäkter från partners, %75%43%57%42%45%
Resultat per aktie, SEK-0,6-1,7-2,2-5,8-7,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten-28,3-27,6-57,5-112,2-144,4


VD ORD

Jag är glad att kunna rapportera att tredje kvartalet återigen visar hur stabil vår affärsmodell är samt hur vi fortsätter förbättra de flesta av våra nyckeltal.

Försäljningen ökar

Trots att tredje kvartalet traditionellt är ett av bolagets lugnare kvartal, med påverkan från sommarsäsongen, ökade orderingången, som är värdet av kundernas kontraktsenliga åtaganden, med hela 57% till 9,6 MSEK (6,1) under kvartalet. Denna tillväxtnivå ligger betydligt högre än analytikernas tillväxtförväntningar för sektorn.

Jag är särskilt glad att två stora kunder ytterligare har ökat sina investeringar i Teneo-plattformen. ICA, Sveriges ledande detljhandelsaktör, som framgångsrikt nått sina mål i ett pilotprojekt, har bestämt sig för att rulla ut lösningen i hela organisationen och därmed göra den tillgänglig för fler användare och därmed öka användandet av den. Utöver det har Skoda, en enhet i globala biltillverkaren Volkswagen Group och som sett ett stort värde i att använda Conversational AI under nedstängningen till följd av Covid-19, bestämt sig för att uppgradera sin licens till ett avtal på Enterprise-nivå.

Användning, det vill säga intäkter hänförliga till användning av Teneo-plattformen, är ett annat av verksamhetens nyckeltal. Jag är nöjd med att det nu har ökat till att stå för 33% av försäljningen under tredje kvartalet 2020, en uppgång från 21% för samma period föregående år.

Detta har kunnat ske genom att det faktiska användandet av plattformen ökat med enastående 700% de senaste tolv månaderna. Vidare har de höga marginaler som hänger samman med användningsbaserade intäkter i sin tur hjälpt till att driva upp bruttomarginalen till 71% för tredje kvartalet 2020 jämfört med 62% för samma period föregående år.

De åtgärder som vidtogs under andra kvartalet 2020 för att hantera kostnader och kassaflöde genom en användning av regionala permitteringsstöd och lönesänkningar fortsatte under tredje kvartalet 2020 med ytterligare reduktioner. Åtgärderna som tagits för att hantera kostnader relaterade till personal förbättrade rörelseresultatet (EBIT) i det tredje kvartalet 2020 med 3,5 MSEK och stärkte kassan med 5,4 MSEK. För de första nio månaderna 2020 stärktes rörelseresultatet (EBIT) med 5,3 MSEK och kassaflödet med 11,5 MSEK.

Efter en period av arbetstidsförkortningar, återvänder våra anställda till att arbeta normal arbetstid från 1 november, vilket betyder att bolaget kommer stå starkare för att fånga möjligheterna i marknaden. Oaktat detta och med anledning av att många av våra kunder och blivande kunder också fortsätter att bedriva verksamhet på distans upplever vi vissa fördröjningar i beslutsprocessen hos en del av dessa, men som framgår av den ökade orderingången sluter vi avtal med kunder.

Nya partners

Våra partners förblir ett viktigt strategiskt fokus i vår verksamhet. Dessa hjälper till att introducera oss till nya kunder och tillhandahålla resurser för att implementera Teneo-baserade lösningar. Vårt mål är att fokusera på att bygga starka relationer med viktiga partners snarare än att bara lägga till nya partners till ett standardiserat partner-program. Därför är jag glad att kunna rapportera att vi under kvartalet fortsatte att expandera vår partnerbas med ett flertal nya samarbetsavtal som enligt vår uppfattning kommer stärka vår tillväxtstrategi på medellång sikt. Inom RPA-området (automationsmjukvara) tecknade vi ett avtal med Automation Anywhere, vilket innebär att vi nu har samarbetsavtal med de tre främsta RPA-leverantörerna, UI Path, Blue Prism och Automation Anywhere. Som ett led i vår strävan att fördjupa vår expertis inom kontaktcenter har vi också ett nytt samarbete med Talkdesk, en ledande leverantör av call center-lösningar samt QualityArc, en ledande australiensisk konsultfirma fokuserad på AI. Dessa nya partners har som mål att dra nytta av fördelarna med Teneo-plattformen för att förbättra effektiviteten för sina kunder.

Under kvartalet hade vi också nöjet att meddela att vår partner Deloitte har driftsatt en intelligent chatbot utvecklad för ett sjukvårdsdepartement i USA som använder sig av Teneo®-plattformen. Det är bara ett av många projekt som för närvarande pågår inom vårt vid det här laget omfattande ekosystem av partners.

Det fortsatta utvecklingsarbetet av Teneo Developers, ett digitalt inlärningscenter för partners och utvecklare för att på egen hand lära sig om och bygga upp erfarenhet kring Teneo, har varit en viktig del i att hjälpa oss att knyta till oss nya partners och öka takten i kunskapsöverföringen i hela partnerbasen. Vi har nu över 800 tredjepartskonsulter som är engagerade i att lära sig fördelarna med och användningen av Teneo-plattformen.

Stark affärsmodell

Den positiva utvecklingen av verksamheten fortsätter att bekräfta styrkan i vår affärsmodell, som bygger på vårt fokus på att sälja licenser och användning med höga marginaler genom vår världsledande partnernätverk.

Jag tycker därför att det är uppmuntrande att se denna uppfattning få stöd av IDC, en ledande branschanalytiker, i en nyligen framtagen profil om Artificial Solutions, där de skrev:

”Artificial Solutions var tidigt ute på marknaden för konversationsgränssnittsteknik och gjorde ett bra jobb med att etablera sin ställning på marknaden. Den här marknaden expanderar snabbt på grund av den allt större trenden med en automatisering av kundtjänstfunktionen, ytterligare pådrivet av covid-19-relaterade nedstängningar, vilket ökade online-beteendet.”

Finansiering

Sedan slutet av tredje kvartalet 2020 har vi ingått ett avtal om konvertibla skuldebrev med Nice & Green S.A. (”N&G”) där N&G förbinder sig att teckna sig för konvertibla skuldebrev om upp till 60 MSEK. Bolaget har bara förbundit sig att utnyttja 20 MSEK av skuldebreven, med möjlighet att utnyttja ytterligare 40 MSEK. Efter att ha utnyttjat de första 20 MSEK kan bolaget fatta beslut om och när de ytterligare trancherna ska dras. Avtalet ger Artificial Solutions åtkomst till flexibel finansiering till en rimlig kostnad under rådande marknadsförhållanden och bolaget behåller flexibiliteten att utnyttja andra former av finansiering och kan samtidigt fortsätta att fokusera på fortsatt tillväxt efter Covid-19.

Vi förlängde också våra existerande kreditfaciliteter om 117,4 MSEK från den 31 mars 2021 till den 31 mars 2023. Därutöver ställdes teckningsoptioner ut till kreditgivarna, vilket ger dem rätt att teckna sig för 1 562 500 nya aktier i Artificial Solutions före den 31 mars 2023, till ett lösenpris på 32 SEK per aktie. Det ger oss stabilitet i finansieringen under en längre period, samtidigt som den potentiella utspädningen för aktieägarna är liten med ett lösenpris på 32 SEK per aktie. Om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut kommer bolaget att tillföras 50 MSEK.   

Vägledning – guidance

Då jag kommer att lämna över till Per Ottosson som ny VD den 2 november är det inte lämpligt att jag specifikt kommunicerar framåtblickande vägledning till aktiemarknaden. Oaktat detta, har bolaget sedan en tid före Covid-19-utbrottet delgett aktiemarknaden vägledning avseende orderingång, användningsintäkter, bruttomarginal och det operativa kassaflödet från verksamheten. Just nu utvecklas nästan alla nyckeltal i linje med vår tidigare vägledning. I det tredje kvartalet 2020 har vi till exempel för första gången någonsin uppnått målet om en bruttomarginal överstigande 70% under 2020. Vår tidigare vägledning har tidigare varit att nå ett positivt kassaflöde från verksamheten i slutet av 2020. Bedömningen styrelsen gör just nu är att pandemin kommer att ha en inverkan på när individuella kundkontrakt kan stängas. Våra estimat just nu indikerar att vi kan nå kassaflödesmålet under första halvåret 2021. Vår generella vy är att vår verksamhet fungerar väl under rådande kris relaterad till Covid-19 och där rådande situation de facto driver på ytterligare efterfrågan av vår Conversational AI-lösningar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har tredje kvartalet 2020 uppvisat en stark orderingång och intäkter och en förbättrad EBITDA trots de lugnare sommarmånaderna och de pågående utmaningarna med Covid-19-pandemin. Vi har fortsatt att bygga på antalet strategiska partners, som för ut Teneo-plattformen till sina kunder, och antalet utbildade konsulter har nått rekordnivåer. Vår starka ställning på marknaden fortsätter att lyftas fram av externa analytiker, och vi har med framgång anskaffat finansiering för att stödja verksamhetens fortsatta tillväxt. Bolaget fortsätter att ha en bra position för att dra nytta av sin ledande ställning på en växande marknad.

Artificial Solutions finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.investors.artificial-solutions.com/sv/finansiella-rapporter

För mer information vänligen kontakta
Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions
Telefon: +44 (0)1635 523267
E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Denna information är sådan information som Artificial Solutions International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2020 kl. 07.30 CET.

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, epost certifiedadviser@penser.se).

Om Artificial Solutions International AB (publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är ett av de ledande bolagen inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo, gör det möjligt för större globala företag att tillsammans med utvecklare skapa sofistikerade och mycket intelligenta Conversational AI-applikationer på 40 språk för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk, såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används redan dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *