Delårsrapport Januari Till Mars 2020

Stark Tillväxt Och Stabil Utveckling Av Våra Nyckeltal

JANUARI TILL MARS 2020

 • Orderingången uppgick till 19,5 MSEK (16,8) och orderstocken ökade till 56,3 MSEK (40,8)
 • Nettoomsättningen uppgick till 15,3 MSEK (12,6)
 • Bruttomarginalen ökade till 60% (50)
 • Användningsintäkterna ökade till 26% (12)
 • Justerad EBITDA uppgick till -25,1 MSEK (-27,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,7 SEK (-2,7)

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 12 december 2019 om 120 MSEK fulltecknades och omfattade 18,5 miljoner nya aktier
 • Swisscom förlängde sitt avtal med tre år till ett värde av 10,6 MSEK
 • Kontrakt med två nya kunder, ett stort skandinaviskt företag i finanssektorn och ett globalt konsultbolag
 • Partnerskap med Babel och CSG, båda ledande systemintegratörer
 • Åtgärder vidtagna för att säkerställa bolagets likvida medel under Covid-19-krisen

HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Lansering av Tiva, en AI-baserad virtuell assistent som underlättar för organisationer att snabbt driftsätta välbehövlig HR- och IT-support för anställda som arbetar på distans till följd av Covid-19-pandemin
 • Partnerskap med UiPath, en ledande leverantör av Robotic Process Automation

NYCKELTAL

MSEK JAN-MAR 2020 JAN-MAR 2019 JAN-DEC 2019
Orderingång 19,5 16,8 62,7
Orderstock 56,4 40,8 49,9
Nettoomsättning 15,3 12,6 49,1
Bruttomarginal % 60% 50% 61%
Justerad EBITDA -25,1 -27,7 -112,8
Intäkter från partners, % 45% 50% 45%
Resultat per aktie, SEK -0,7 -2,7 -7,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten -18,3 -32,7 -144,4

VD ORD – Lawrence Flynn

Första kvartalet 2020 har visat på en stark tillväxt för flera av de nyckeltal vi fokuserar på jämfört med samma kvartal föregående år. Vår intäktsmix fortsätter att röra sig mot licens- och användningsintäkter med hög marginal vilket är väldigt glädjande i den rådande globala Covid-19-krisen.

NYCKELTAL

Jag är mycket glad att vi under första kvartalet kunde meddela marknaden att vår befintliga kund, Swisscom, har förlängt sitt avtal med oss i ytterligare tre år, till ett värde av minst 10,6 MSEK. Avtalet täcker både deras kundservice- och deras smart-TV-lösningar. Avtalet sammanföll med att Swisscom lanserade sin TV-lösning, och under första kvartalet såg vi deras användning framgångsrikt öka från mindre än 5 000 sessioner till över 50 000 per dag.

Den här framgången följer den vi såg i föregående kvartal då en telekomlevererantör i USA expanderade sin lösning till att omfatta hela bredbandskundbasen. Dessa två tillsammans ger ett starkt stöd för vår affärsstrategi för lönsamma licens- och användningsintäkter. Jag ser fram emot ett antal pilotimplementeringar som vi avtalade under förra året som nu håller på att utvecklas till fullskalig drift med ökade intäkter som följd.

Vi slöt också avtal med två nya kunder under första kvartalet, ett svenskt finansföretag och en global konsultfirma med ett internt HR-projekt. Det första avtalet slöts i slutet av kvartalet när båda företagen hade stängt sina kontor och båda parter arbetade på distans. Det var mycket glädjande att teckna en ny kund mitt under den pågående krisen och jag ser tecken på liknande aktiviteter på våra marknader i det andra kvartalet.

Drivna av dessa och andra framgångar ökade vår orderingång för användningsintäkter med 127% (7,6 MSEK) och användningsintäkter med 170% till (3,9 MSEK). För det första kvartalet någonsin var orderingången för användningsintäkter större än licens- och tjänsteintäkter. Orderingången för licensintäkter ökade med 19% (7,6 MSEK) och licensintäkter med 34% till (5,2 MSEK). Allt detta sammantaget har medfört

att intäkterna ökat med 21% (15,3 MSEK) jämfört med samma kvartal föregående år.

Orderstocken ökade med hela 38% med den största ökningen inom de högsta bruttomarginaltyperna; användningsintäkter (58% ökning) och licensintäkter (51% ökning).

ÖKAD ANVÄNDNING

Användning av våra kunders Teneo-applikationer påverkades positivt under kvartalet både genom att fler kunder genomförde idriftsättningar som planerat och i vissa fall en ökad efterfrågan till följd av att samhällen stängde ner. Totalt sett uppgick volymtillväxten jämfört med samma kvartal föregående till 46%, medan tillväxten mot föregående kvartal var 18%. Volymerna hos vår användningsbaserade affärsmodell har ökat med 551% över samma kvartal föregående år och tillväxten från föregående kvartal var 91%. Denna trend, som är indikerad i nedan graf till och med april 2020, är mycket uppmuntrande.

 PARTNERS

Ett annat tillväxt-område under första kvartalet var den fortsatta orderingången från våra partners, där vi fortsätter att dra nytta av deras bredd och expertis. Hela 82% av ordervärdet i kvartalet (63% i det fjärde kvartalet 2019) kom från våra partners.

Våra partners är en viktig del i vår tillväxtstrategi eftersom de ger oss kontakter inom en mycket stor kundbas, de har en enorm talangpool inom professionella tjänster, befintliga projekt och geografiska områden där vi inte har någon representation, vilket minskar riskerna för våra kunder. Under kvartalet lade vi till ett antal nya partners i vår portfölj, med både Babel och CSG som systemintegrationspartners samt, Blue Prism, en ledande teknikpartner inom Business Process Automation. Efter kvartalet ingicks partnerskap med UiPath som även de är en viktig partner inom Business Process Automation.

COVID-19 – PÅVERKAN PÅ ARTIFICIAL SOLUTIONS

Som bolag är vi vana med teknik för distansarbete. När beslutet fattades att officiellt stänga våra kontor i mars fortsatte därför arbetet i stort som vanligt och kunderna fortsatte att använda våra produkter och tjänster utan någon större förändring.

Vi vidtog omedelbart åtgärder för att säkerställa likvida medel genom en rad åtgärder såsom att förhandla längre betalningstider för en rad poster, däribland hyror och skatter.

Eftersom personalkostnaderna svarar för omkring 70% av de löpande utgifterna fattade vi också det strategiska beslutet att permittera vissa medarbetare och använda de olika statliga stödsystemen i de geografiska regioner där vi är verksamma. Utöver permitteringar har många andra medarbetare accepterat att skjuta upp sin lön, däribland ledningen, för att minska belastningen och bidra till bolagets uthållighet.

I skrivande stund har vi sparat eller skjutit upp cirka 19 MSEK, och vi planerar vi inte några uppsägningar. Vi är fortsatt optimistiska om våra möjligheter på medellång sikt.

Även om det sannolikt sker en kortsiktig ekonomisk avmattning överlag på grund av Covid-19 är det sannolikt på medellång till lång sikt en positiv effekt på Artificial Solutions när företagsledare beslutar om sina tekniska strategier för framtiden. De kommer sannolikt öka digitaliseringen av kundinteraktioner när nedstängningarna lättar och bygga in motståndskraft och uthållighet i sina affärsmodeller.

Min uppfattning är att Teneo-plattformen är idealiskt positionerad för att våra kunder skall kunna leverera sina tjänster med Conversational AI vilket kommer efterfrågas efter Covid-19.

TIVA

Som en direkt reaktion på Covid-19-krisen byggde och lanserade vi Tiva, en affärsfokuserad AI-baserad virtuell assistent som gör det möjligt för organisationer inom privat och offentlig sektor att snabbt driftsätta välbehövlig HR- och IT-support för anställda som arbetar på distans till följd av Covid-19-pandemin.

Tiva är kostnadsfritt för befintliga kunder och är utformat specifikt för att hjälpa organisationer att hantera den enorma ökningen av frågor från medarbetare som med kort varsel blivit tvungna att arbeta hemifrån.

Tiva lanserades redan den 14 april och används redan av våra kunder och ett antal partners. Det är ett lysande exempel på styrkan hos Teneo-plattformen, och den hastighet och bredd som funktioner kan installeras.

ÄNDRAD MÅLSÄTTNING

Med anledning av den osäkerhet som Covid-19-pandemin orsakat har vi sett över de befintliga finansiella målen. Bolaget står fast vid uppfattningen att man kommer att uppnå en orderingångstillväxt i linje med eller över marknaden i stort. Bolaget står också fast vid uppfattningen att bolaget kommer att uppnå en bruttomarginal på 70% före slutet av räkenskapsåret. På liknande sätt är bolaget också av uppfattningen att användningsintäkterna kommer att överstiga 80% av omsättningen i slutet av 2022. På grund av osäkerheten i och med Covid-19 är det emellertid svårt att i detta skede kvantifiera effekterna på kassaflödet, både positiva och negativa. Vi fortsätter bevaka effekterna av krisen och kommer att se över denna del av målsättningen i rapporten för det andra kvartalet.

SAMMANFATTNINGSVIS

Det första kvartalet 2020 har varit både framgångsrikt och extremt utmanande. Vi har vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda bolaget under krisen. När effekterna av dessa åtgärder börjar märkas och hur de faller ut förblir osäkert, men jag är övertygad om att när krisens första fas är över kommer vi se att Conversational AI har blivit en viktig del av många företags verksamhet vilket kommer ge ökade möjligheter för Artificial Solutions.

Artificial Solutions finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida, https://www.artificialsolutions.com/investor-relations/as-finansiella-rapporter

För mer information vänligen kontakta
Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions
Telefon: +44 (0)1635 523267
E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Denna information är sådan information som Artificial Solutions International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2020 kl. 07.30 CET.

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, epost certifiedadviser@penser.se).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *