Kommentarer gällande kommunicerade företagshändelser och aktiekursutveckling

Årsstämman för Artificial Solutions International AB (tidigare Indentive AB) (Nasdaq First North: INDEN B) (”Artificial Solutions”) beslutade den 28 februari 2019 om tre företagshändelser som kan förväntas ha en inverkan på priset på Artificial Solutions aktier på First North. Dessa företagshändelser avser: (i) beslut om förvärv av samtliga värdepapper i Artificial Solutions Holding ASH AB (”Artificial Solutions Holding”) genom en apportemission, (ii) beslut om att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Indentive Värdepapper AB till aktieägarna i Artificial Solutions och (iii) beslut om en sammanläggning av aktier (så kallad omvänd split).

I apportemissionen tecknades 643 933 819 aktier, varvid antalet aktier i Artificial Solutions efter registrering hos Bolagsverket ökade från 14 855 572 till 658 789 391. Värdet av de nyemitterade aktierna uppgår till ca. 1 119,2 MSEK baserat på stängningskursen för Artificial Solutions aktier den 28 februari 2019 (1,738 kronor per aktie), vilket motsvarar 97,75 procent av Artificial Solutions börsvärde efter apportemissionen.

Sista dag för handel i Artificial Solutions aktie inklusive rätt till utdelningen av aktier i dotterbolaget Indentive Värdepapper AB var den 28 februari 2019 och således handlas Artificial Solutions aktie utan rätt till utdelningen från och med den 1 mars 2019. Avstämningsdagen var den 4 mars 2019. Värdet av utdelningen motsvarar ett belopp om sammanlagt 21 770 000 kronor baserat på det bokförda värdet i Artificial Solutions balansräkning den 31 december 2018 eller ett belopp om 25 818 984 kronor baserat på stängningskursen för Artificial Solutions aktier den 28 februari 2019 (1,738 kronor per aktie), vilket motsvarar 2,25 procent av Artificial Solutions börsvärde efter apportemissionen.

Sammantaget och allt annat lika väntas apportemissionen och utdelningen av aktierna i dotterbolaget Indentive Värdepapper AB påverka priset så att den justerade stängningskursen den 28 februari 2019 hade motsvarat 1,699 kronor per aktie.

Vidare är avstämningsdagen för den av årsstämman beslutade sammanläggningen av aktier (så kallad omvänd split), genom vilken 30 aktier slås ihop till en (1) aktie, fastställd till den 13 mars 2019. Det innebär att sista dag för handel i Artificial Solutions aktie innan sammanläggningen är den 11 mars 2019 och att första dag för handel i Artificial Solutions aktie efter sammanläggningen är den 12 mars 2019. Efter sammanläggningen kommer antalet aktier i Artificial Solutions att uppgå till 21 959 646. Sammantaget och allt annat lika väntas sammanläggningen av aktierna Artificial Solutions påverka priset så att den justerade stängningskursen den 28 februari 2019 hade motsvarat 50,96 kronor per aktie. Till följd av sammanläggningen kommer aktierna i Artificial Solutions från och med den 12 mars 2019 byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0012323756 (tidigare SE0010245688).

Om Artificial Solutions

Artificial Solutions® är den ledande specialisten inom kommersiell konversationell AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo®, är utvecklad för det globala företaget och gör det möjligt för företagsanvändare att samarbeta med utvecklare för att på kort tid skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationella AI-applikationer på 35 språk för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om vad kunderna verkligen tycker och tänker.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk, såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Den används redan dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

För mer information vänligen kontakta

Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions

E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Artificial Solutions är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

Denna information lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019 21:45 CET.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *