Kommuniké från Artificial Solutions årsstämma 2020

Artificial Solutions International AB (”Bolaget”) har idag den 17 juni 2020 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade bland annat om införande av två incitamentsprogram, ett emissionsbemyndigande för styrelsen och ändring av bolagsordningen avseende avstämningsdag.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019.

Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman fastställde att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och revisorer

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Åsa Hedin, Johan Ekesiöö, Bodil Eriksson, Johan Gustavsson, Fredrik Oweson och Jan Uddenfeldt för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som styrelsens ordförande omvaldes Åsa Hedin.

Som revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell utses till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 650 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande samt 300 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget. Fredrik Oweson har valt att avstå från styrelsearvode. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram 2020/2025:1

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa Incitamentsprogram 2020/2025:1 genom a) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption motsvarar 250 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 juni 2020 till och med den 16 juni 2020. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget och kan utnyttjas under tiden den 1 juni 2025 till och med den 15 oktober 2025. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid full anslutning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 1 384 704,03 kronor motsvarande högst cirka 1,78 procent av det befintliga antalet aktier och röster i Bolaget.

Incitamentsprogram 2020/2025:2

Årsstämman beslutade, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att införa Incitamentsprogram 2020/2025:2 genom a) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption motsvarar 250 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 juni 2020 till och med den 16 juni 2020. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget och kan utnyttjas under tiden den 1 juni 2025 till och med den 15 oktober 2025. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid full anslutning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 268 869,61 kronor motsvarande högst cirka 0,35 procent av det befintliga antalet aktier och röster i Bolaget.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september, jämte ordförande i styrelsen. Årsstämman fastställde den föreslagna instruktionen för valberedningen.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens 8 § avseende avstämningsdagen för rätt att delta i bolagsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:

Lawrence Flynn, verkställande direktör, Artificial Solutions

Telefon: +44 (0)1635 523267

E-post: lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *