Kommuniké från Artificial Solutions extra bolagsstämma

Artificial Solutions International AB (”Bolaget”) har idag, den 24 maj 2021, hållit en extra bolagsstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes den extra bolagsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Godkännande av beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 6 maj 2021 att öka Bolagets aktiekapital med högst 25 411 765,04 kronor genom nyemission av högst 14 117 647 aktier. Rätt att teckna de nya aktierna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer av leveranstekniska skäl Pareto Securities AB för vidare leverans till vissa svenska och internationella investerare. Priset fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande den 6 maj 2021 till 8,50 kronor per aktie. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 120 miljoner SEK, före avdrag för transaktionskostnader.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Ottosson, verkställande direktör, Artificial Solutions
E-post: per.ottosson@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 84 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen.

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se). För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.