KOMMUNIKÉ FRÅN ARTIFICIAL SOLUTIONS EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Artificial Solutions International AB (publ):s, (”Artificial Solutions” eller ”Bolaget”) extra bolagsstämma ägde rum onsdagen den 8 januari 2020 hos Cirio Advokatbyrå i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Godkännande av beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 12 december 2019 om att öka bolagets aktiekapital med högst 33 359 396,97 SEK genom nyemission av högst 18 532 998 nya aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare, varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara onsdagen den 22 januari 2020. Teckning av nya aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 24 januari 2020 till och med den 11 februari 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske mellan den 24 januari 2020 till och med den 11 februari 2020 och teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Teckningskursen är 6,5 SEK per aktie.

Vid fullteckning i nyemissionen tillförs Bolaget cirka 120 MSEK före emissionskostnader.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (övertilldelningsoption)

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, i händelse av överteckning i företrädesemissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, att senast den 31 mars 2020 fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom en riktad nyemission av aktier (övertilldelningsoption) om maximalt 4 615 500 ytterligare aktier, motsvarande ett belopp om cirka 30 MSEK. Styrelsen ska ha rätt att besluta till vilka de nya aktierna ska tilldelas. Nyemission enligt detta bemyndigande ska ske till en teckningskurs om 6,5 SEK per aktie.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Detta bemyndigande ersätter det bemyndigande som årsstämman 2019 beslutade om.

För mer information, vänligen kontakta:

Lawrence Flynn, VD, Artificial Solutions International AB

+46 8 663 54 50

lawrence.flynn@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions International AB (publ)

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är ett av de ledande bolagen inom kommersiell Conversational AI, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Bolagets avancerade AI-plattform, Teneo, gör det möjligt för större globala företag att tillsammans med utvecklare skapa sofistikerade och mycket intelligenta Conversational AI-applikationer på 35 språk för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av de enorma mängderna konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions teknologi för konverserande AI gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av applikationer med naturligt språk, såsom virtuella assistenter, chattbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används redan dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *