Kommuniké från Artificial Solutions årsstämma 2021

Artificial Solutions International AB (”Bolaget”) har idag den 18 juni 2021 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade bland annat om införande av ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner, att inte anta huvudaktieägarnas förslag till incitamentsprogram till styrelsen, förändring i styrelsen och ett emissionsbemyndigande för styrelsen.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På årsstämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020.

Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman fastställde att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisorer

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Åsa Hedin, Johan Ekesiöö, Johan Gustavsson, Fredrik Oweson och Jan Uddenfeldt samt nyval av Vesna Lindkvist som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Åsa Hedin omvaldes till styrelseordförande. Noterades att Bodil Eriksson avböjt omval.

Som revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell utses till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 650 000 kronor, varav 450 000 kronor till styrelsens ordförande samt 300 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. Fredrik Oweson har valt att avstå från styrelsearvode. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram 2021/2024:1

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa Incitamentsprogram 2021/2024:1 genom a) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 31 maj 2021 till och med den 11 juni 2021. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget och kan utnyttjas under tiden den 1 juli 2024 till och med den 15 oktober 2024. Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid full anslutning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 3 620 845,87 kronor motsvarande högst cirka 3,17 procent av det befintliga antalet aktier och röster i Bolaget.

Incitamentsprogram 2021/2024:2

Huvudaktieägarnas förslag om att införa Incitamentsprogram 2021/2024:2 genom a) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget uppnådde inte erforderlig röstmajoritet och vann därmed inte bifall.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för den bolagsordning som är gällande när styrelsen utnyttjar bemyndigandet, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. Valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna per den 30 september, jämte ordförande i styrelsen. Årsstämman fastställde den föreslagna instruktionen för valberedningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Ottosson, verkställande direktör, Artificial Solutions

E-post: per.ottosson@artificial-solutions.com

Om Artificial Solutions

Artificial Solutions® (SSME:ASAI) är det ledande bolaget inom konversationsbaserad AI. Vi möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester.

Vår produkt Teneo®, gör det möjligt för organisationer att, tillsammans med utvecklare, skapa sofistikerade och mycket intelligenta konversationsbaserade AI-lösningar på 86 språk och dialekter för flera plattformar och kanaler. Möjligheten att analysera och dra nytta av enorma mängder konversationsdata är helt integrerad i Teneo, vilket ger oöverträffade insikter om kundernas beteende.

Artificial Solutions AI-teknologi gör det enkelt att implementera ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, konversationsbottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera. Teknologin används dagligen av miljontals människor i hundratals implementeringar inom såväl privat som offentlig sektor över hela världen. Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn +46 (0) 8-463 83 00, e-post certifiedadviser@penser.se). För mer information, vänligen besök www.artificial-solutions.com.