Korrigering – Artificial Solutions International AB: Delårsrapport KV1 2019

Rättelsen avser att hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning inte inkluderats i föregående pressmeddelande vilket nu ingår i detta pressmeddelande.

Intäkter och resultat enligt plan, stark tillväxt av orderstocken

Första kvartalet

  • Orderingången uppgick till 16,8 MSEK (18,4) och orderstocken till 40,8 MSEK (31,7)
  • Nettoomsättningen uppgick till 12,6 MSEK (12,4)
  • Justerad EBITDA uppgick till -27,7 MSEK (-20,9)
  • Engångskostnaderuppgick till -26,2 MSEK, varav 22,1 MSEK relaterar till nedskrivningar av goodwill och 4,1 MSEK relaterar till det omvända förvärvet
  • Resultat per aktie uppgick till -2,7 SEK

Händelser

  • Förnyade och utökade kontrakt med flera befintliga kunder
  • Partnerrelaterade intäkter ökade med 85 procent till 50 procent (27)
  • I april offentliggjordes lanseringen av Teneo Fusion, den senaste versionen av Teneo-plattformen och Teneo Developer, en betydande lansering för ökad skalbarhet

Nyckeltal (för definitioner, se sidan 18)

jan-marjan-dec
MSEK201920182018
Orderingång16,818,455,4
Orderstock40,831,735,2
Nettoomsättning12,612,444,9
Bruttomarginal %50%55%45%
Justerad EBITDA-27,7-20,9-100,3
Intäkter från partners, %50%27%32%
Resultat per aktie, SEK-2,7n/an/a
Kassaflöde från den löpande verksamheten-32,7-28,0-122,0

VD-ORD

Den nyligen genomförda börsnoteringen av Artificial Solutions för med sig en ny status som vi kan föra vidare till våra nya och befintliga kunder. Börsnoteringen har också tillfört tre nya styrelseledamöter som kommer att stödja oss under nästa steg. Vi ser alla fram emot den spännande resa vi har framför oss.

Resultat

Intäkter och orderingång för kvartalet är i linje med förväntningarna. Det är naturligtvis inte förvånande med tanke på att vi så nyligen börsnoterades (12 mars), men det blir alltid vissa fluktuationer i slutet av kvartalet när vissa transaktioner ska slutföras. Första kvartalet förra året var mycket starkt i det här avseendet och vi ligger därför något efter i fråga om orderingång jämfört med samma period 2018, men högre vad gäller intäkter och orderstock. Vi noterar också, som det även står i bolagsbeskrivningen, att våra kunder i allmänhet är större multinationella organisationer och att det ibland kan vara svårt att exakt förutse tidpunkterna för slutförandet av vissa transaktioner. Under första kvartalet blev vissa förhandlingar något försenade, vilket därmed fördröjde orderingången i kvartalet. Vi fortsätter att förutse en ökad orderingång med över 40 procents tillväxt på helårsbasis jämfört med 2018. Ökningen på 28 procent för orderstocken (kontrakt som vunnits men ännu inte genererar intäkter) är mycket lovande.

Teneo Fusion

I slutet av kvartalet har vi offentliggjort en mycket viktig produktlansering av Teneo Fusion, den senaste versionen av Teneo-plattformen, inklusive lanseringen av Teneo Developers, en ny omfattande resurs för att ge företagsutvecklare och partners snabb åtkomst till Teneo. Jag tycker att det är särskilt spännande med den milstolpe den här lanseringen utgör, eftersom den ger oss full frihet att skalanpassa verksamheten utan någon betydande ökning av våra overheadkostnader. Den ådrar sig redan intresse från nya partners som vill använda Teneo för att utveckla applikationer till sina kunder.

Kunder

Under kvartalet tecknade vi kontrakt med nya kunder inom statliga myndigheter, postväsende och flygbranschen, utöver att vi med framgång utökade våra kontrakterade relationer med flera existerande kunder, som bland annat AT&T, Shell och Vodafone, som alla har förnyat och utökat sitt långsiktiga åtagande för Teneo-plattformen, med ökade volymer som följd. Det är en positiv validering både av vår teknologiska och kommersiella strategi.

Dessa tillkommande kontrakt tecknades främst med kunder som bolaget har en direkt relation med, och inte med kontrakt som innefattar en partner. På så sätt har mixen under första kvartalet förskjutits något till direkt orderingång jämfört med partnerintäkter, något vi ser kommer att balanseras ut under året.

Vår uttalade strategi, som framgår av bolagsbeskrivningen som togs fram som en del av det omvända förvärvet, är att förflytta verksamheten till en partnerledd modell, där våra partners säljer och levererar huvuddelen av våra tjänster (Professional Services), som har lägre marginaler, till kunderna, och överlåter åt Artificial Solutions att koncentrera sig på licens- och användningsintäkter, som har högre marginaler. Det kommer ta lite tid för nya kunder som får stöd av den här partnerledda modellen att generera meningsfulla volymer av användningsintäkter men tillväxt kommer komma både från nya kunder och genom att befintliga kunder ökar volymerna genom plattformen. Jag är övertygad om att mixen av partners och direkt verksamhet kommer att fortsätta att återspegla den tillväxt i orderingång från partners vi redan sett.

Partners

Om vi bygger vidare på tema partners har vi utökat vårt nätverk under kvartalet och lagt till nya partnerskap med globalt betydelsefulla bolag, däribland Capgemini och Deloitte. Vi ser att det kommer in nya projekt till oss från våra partners, och vi känner till ett antal nya pilotprojekt och proofs-of-concept som kommer att genomföras under 2019.

Tillväxt tillsammans med globala kunder

Jag är också glad att kunna rapportera att vi har öppnat ett nytt säljkontor i Singapore, för att täcka in Asien/Stillahavsområdet. Vi har uppmuntrats att etablera oss i regionen av kunder som Singapore Post och Shell, samt att våra partners som har verksamhet och kunder i regionen kommer att gynnas av det lokala stödet. Vi förväntar oss ett positivt bidrag till orderingång och intäkter från regionen redan under 2019.

Ökad kännedom

Kännedomen och intresset för vår teknologi fortsätter att öka. Lanseringen av Teneo Fusion genererade långt över 200 omnämnanden i pressen, bland annat i AiThority, Speech Technology, AIBusiness, och jag fick även vara med på Cheddar, nyhetsstreamingtjänsten som sänds live från Nasdaqs handelsgolv i New York.

Vårt team av experter har också vänt sig till olika målgrupper på ett flertal AI-konferenser och digitala event. Att döma av responsen i våra montrar efter live-demonstrationerna av Teneo är vi ännu långt före våra närmaste konkurrenter.

Vårt fokus för 2019 förblir att bygga vidare på framgången med befintliga kunder och öka volymerna från dessa genom att stimulera antalet användningsområden, plattformar och språk som de använder. Vi kommer att fokusera på ett mindre antal strategiska direkta kundkontakter som vi tror kommer att hjälpa oss att nå nya kunder som ett resultat av framgångarna de visar upp. Kanske viktigast av allt, vi kommer att fortsätta att bygga på framgången med våra partners, både genom nya kunder och genom att öka antalet partners som arbetar med Teneo-plattformen.

Sammanfattningsvis är det glädjande att rapportera ett resultat enligt plan för vårt första kvartal som noterat bolag och ser fram emot att leverera ännu bättre resultat kvartalen framöver.

Lawrence Flynn

Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som Artificial Solutions International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 11.00 CET.

Artificial Solutions International är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet ASAI. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00, e-post certifiedadviser@penser.se).

Delårsrapport kv1 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *